Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Genetyczne uwarunkowania właściwości skał
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-208-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Figarska-Warchoł Beata (figarska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bromowicz Jan (bromow@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Figarska-Warchoł Beata (figarska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie prawidłowej oceny właściwości skał i ich wpływu na jakość produktów wykonanych przy ich udziale. Rozumie potrzebę przekazywania tych informacji społeczeństwu. GG2A_K03, GG2A_K02 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi sformułować problem badawczy, dotyczący wpływu czynników geologicznych na parametry fizyczne i wytrzymałościowe skał. GG2A_U10 Activity during classes,
Presentation,
Report
M_U002 Student potrafi, pracując samodzielnie lub w zespole, rozwiązać zadanie projektowe wykorzystując m.in. informacje z literatury, baz danych, wyniki własnych badań, które opracowuje i przedstawia w formie sprawozdania lub prezentacji. GG2A_U03, GG2A_U02, GG2A_U14, GG2A_U04, GG2A_U01 Presentation,
Project,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu sposobu wykształcenia złóż i występujących w nich skał oraz dostrzega związki między ich genezą a właściwościami fizyczno-mechanicznymi. GG2A_W05 Test,
Presentation
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wpływu wykształcenia skał na możliwości i sposoby ich wydobycia, przeróbki oraz wykorzystania jako materiałów drogowych, budowlanych i dekoracyjnych. GG2A_W07 Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie prawidłowej oceny właściwości skał i ich wpływu na jakość produktów wykonanych przy ich udziale. Rozumie potrzebę przekazywania tych informacji społeczeństwu. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sformułować problem badawczy, dotyczący wpływu czynników geologicznych na parametry fizyczne i wytrzymałościowe skał. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi, pracując samodzielnie lub w zespole, rozwiązać zadanie projektowe wykorzystując m.in. informacje z literatury, baz danych, wyniki własnych badań, które opracowuje i przedstawia w formie sprawozdania lub prezentacji. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu sposobu wykształcenia złóż i występujących w nich skał oraz dostrzega związki między ich genezą a właściwościami fizyczno-mechanicznymi. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wpływu wykształcenia skał na możliwości i sposoby ich wydobycia, przeróbki oraz wykorzystania jako materiałów drogowych, budowlanych i dekoracyjnych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Uzasadnienie wagi tematyki i przedstawienie literatury dotyczącej przedmiotu. Wiadomości wstępne na temat wpływu czynników genetycznych na właściwości skał (1h).
2. Zakres zmienności gęstości skał o różnym składzie mineralnym. Czynniki warunkujące wielkość gęstości pozornej skał. Porowatość i jej charakter w różnych typach genetycznych skał. Rola procesów dia- i epigenetycznych w rozwoju porowatości skał. Czynniki warunkujące wielkość nasiąkliwości i jej związki z mrozoodpornością skał (2h).
3. Własności sprężyste skał zakres ich zmienności i czynniki wpływające na ich wielkość. Zakres wpływu różnych czynników na wytrzymałość skał na ściskanie (2h).
4. Paleonapreżenia i odprężanie w skałach. Stres w skałach i jego wpływ na ich właściwości fizyczno-mechaniczne (1h).
5. Ścieralność skał, zakres zmienności w różnych warunkach oceny i wpływ wykształcenia petrograficznego skał na jej wielkość (2h).
6. Własności termiczne skał i czynniki kształtujące ich wielkość (2h).
7. Czynniki kształtujące własności magnetyczne i elektryczne skał (2h).
8. Ocena petrograficzna skał pod kątem możliwości oddziaływania na ludzkie zdrowie i życie. Reaktywność skał i jej przyczyny (2h).
9. Dekoracyjność skał, zasady jej oceny i czynniki ją kształtujące (1h).

Laboratory classes:

Student w ramach ćwiczeń laboratoryjnych:
– zapoznaje się z metodyką badań właściwości fizyczno-mechanicznych skał przedstawioną w normach oraz literaturze,
– w oparciu o dostarczone okazy wykonuje badania ich wybranych parametrów po uprzednim szczegółowym opisie makroskopowym,
– korzystając z udostępnionych szlifów mikroskopowych dokonuje ich opisu,
– na podstawie uzyskanych wyników oraz danych zawartych w zestawieniach oznaczeń podstawowych właściwości fizyczno-mechanicznych dokonaje interpretacji ich zmienności,
– wyniki oznaczeń oraz ich interpretację przedstawia w formie sprawozdania lub prezentacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 45 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3*ocena z 1. kolokwium z materiału przedstawianego na wykładach + 0,3*ocena z 2. kolokwium z materiału przedstawianego na wykładach + 0,2*ocena ze sprawozdania z zajęć laboratoryjnych + 0,1*ocena z prezentacji wyników badań + 0,1*ocena za wykazywaną aktywność na zajęciach laboratoryjnych (samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w grupie, umiejętność planowania i przeprowadzania procesu badawczego).

Prerequisites and additional requirements:

1. Pozytywne zaliczenie przedmiotu „Geologia złóż surowców skalnych”.
2. Podstawowa umiejętność wykonywania opisów makro- i mikroskopowych skał.
3. Umiejętność posługiwania się mikroskopem optycznym.
4. Znajomość podstawowych zasad obliczeń statystycznych.
5. Znajomość arkusza kalkulacyjnego oraz oprogramowania do prezentacji wizualnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kidybiński A. (1982) – Podstawy geotechniki kopalnianej. Wyd. „Śląsk”, Katowice.
2. Kozłowski S. (1979) – Metodyka badań surowców skalnych. Wyd. Geol., Warszawa.
3. Majcherczyk T. (1989) – Badanie fizycznych własności skał. Wyd. AGH, Kraków.
4. Majcherczyk T. (2000) – Zarys fizyki skał i gruntów budowlanych. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
5. Pinińska J., Dziedzic A. (red.) (2006) – Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał. Część V. Region Lubelski, Katalog, T.9. Zakład Geomechaniki. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii UW, Warszawa.
6. Plewa M., Plewa S. (1992) – Petrofizyka. Wyd. Geol., Warszawa.
7. Smith M.R., Collis L. (ed.) (1993) – Aggregates. Geol. Soc. Eng. Geol. Spec. Publ. No 9.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None