Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surowce skalne w architekturze
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-209-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
dr inż. Smoleńska Anna (smolensk@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie eksploatacji złóż kamieni budowlanych oraz wykorzystania kamienia w budownictwie GG2A_K02 Test
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne, obejmujące identyfikację kamienia i ocenę możliwości jego wykorzystania GG2A_U07, GG2A_U04 Test
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania, a także przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego GG2A_U03 Report
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych GG2A_W05 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kamieni budowlanych GG2A_W07 Test
M_W003 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy eksploatacji i obróbce kamienia GG2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie eksploatacji złóż kamieni budowlanych oraz wykorzystania kamienia w budownictwie + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne, obejmujące identyfikację kamienia i ocenę możliwości jego wykorzystania - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania, a także przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kamieni budowlanych + - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy eksploatacji i obróbce kamienia + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Cechy surowców skalnych warunkujące ich przydatność w budownictwie. Kamień jako element konstrukcyjny i dekoracyjny budowli. Litologia kamienia a jego podatność na różne sposoby obróbki i montażu. Zarys historii stosowania kamienia w budownictwie. Surowce skalne w budownictwie europejskim.

Seminar classes:

Prezentacja i opis makroskopowy skał stosowanych w budownictwie. Prezentacja sposobów montażu i obróbki kamienia występującego w budowlach. Samodzielne opracowanie przez studenta wybranego obiektu budowlanego pod względem rodzaju użytego kamienia i jego przydatności do celów budowlanych. Prezentacja wyników

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,5* ocena ze sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość petrografii
Znajomość geologii regionalnej
Znajomość metod badań skał

Recommended literature and teaching resources:

Badera J., Kozyra J. (2004) – Zmienność fizyczno – mechanicznych parametrów jakości głównych typów kamienia blocznego. Górnictwo Odkrywkowe, 3-4: 31-35
Bromowicz J., Figarska-Warchoł B., Karwacki A., Kolasa A., Magiera J., Rembiś M., Smoleńska A., Stańczak G. (2005) Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH,
ICONS 2000 – Interactive Catalogue of Natural Stones. Variograma, Lisbona
Rajchel J., 2004, Kamienny Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
Sylwestrzak H., 1997, Geologiczne tło architektury europejskiej, Przegląd Geologiczny, vol. 45, nr 3.
Stupnicka E. (1978) Zarys geologii regionalnej świata. Wyd. Geologiczne, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None