Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prace specjalne
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-301-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Figarska-Warchoł Beata (figarska@agh.edu.pl)
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
dr inż. Smoleńska Anna (smolensk@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Stańczak Grażyna (gstanczak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kreatywny wykorzystać wiedzę dotyczącą oceny jakości kopalin i przekazywać ją w sposób powszechnie zrozumiały GG2A_K01, GG2A_K02 Test,
Report
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badania mikroskopowe skał w aspekcie ich surowcowego wykorzystania GG2A_U15, GG2A_U07, GG2A_U09 Test,
Report
M_U002 Student potrafi określić zmienność kopaliny i ustalić zasady jej selektywnej eksploatacji GG2A_U12, GG2A_U11, GG2A_U08, GG2A_U07, GG2A_U19 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie możliwości badawczych skał przy użyciu mikroskopu optycznego GG2A_W06, GG2A_W11 Test,
Report
M_W002 Student zna standardy jakości materiałów kamiennych GG2A_W06, GG2A_W07 Test,
Report
M_W003 Student zna zasady projektowania zakładowej kontroli jakości w kopalniach odkrywkowych GG2A_W10, GG2A_W09 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kreatywny wykorzystać wiedzę dotyczącą oceny jakości kopalin i przekazywać ją w sposób powszechnie zrozumiały - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badania mikroskopowe skał w aspekcie ich surowcowego wykorzystania - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić zmienność kopaliny i ustalić zasady jej selektywnej eksploatacji - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie możliwości badawczych skał przy użyciu mikroskopu optycznego - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna standardy jakości materiałów kamiennych - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady projektowania zakładowej kontroli jakości w kopalniach odkrywkowych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Analizy ilościowe i jakościowe obrazów skał w preparatach mikroskopowych z uwzględnieniem ich klasyfikacji i oceny mikrostrukturalnej.
2. Ocena zależności pomiędzy litologią skał a ich właściwościami fizyczno-mechanicznymi
3. Walory dekoracyjne i bloczność skał warunkujące możliwości ich wykorzystania jako materiału budowlanego.
4. Projektowanie zakładowej kontroli jakości dla kamieniołomów wybranych złóż kamieni blocznych i łamanych z uwzględnieniem rozpoznanej zmienności kopaliny.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 60 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,5 * ocena ze sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

- Znajomość mikroskopii optycznej,
- Znajomość geologii złóż kamieni blocznych i łamanych
- Znajomość geologii regionalnej

Recommended literature and teaching resources:

BROMOWICZ J., 2001. Zakres zmian właściwości fizyczno-mechanicznych skał w procesie przeróbki kruszyw łamanych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 93. Seria: Konferencje ; nr 30: 13–32
BROMOWICZ J., 2002. Petrograficzne i sedymentacyjne uwarunkowania zmienności właściwości fizyczno-mechanicznych kopaliny w złożach piaskowców magurskich. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej; 97. Seria: Konferencje ; 33: 9–25
BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., KARWACKI A., KOLASA A., MAGIERA J., REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., STAŃCZAK G., 2005. Właściwości fizyczno-mechaniczne kopalin w polskich złożach kamieni budowlanych i drogowych Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 109. Konferencje ; nr 41:13–24
KARWACKI A. (1980) – Petrograficzne podstawy zróżnicowania własności technicznych granitoidów masywu Strzegom-Sobótka. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, T.6, z.1.
KARWACKI A. (1980) – Zmienność własności fizyczno-mechanicznych w profilach wietrzeniowych granitoidów masywu Strzegom-Sobótka. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, T.6, z.3.
PETTIJOHN F. J., POTTER P. E., SIEVER R. (1987) – Sand and sandstone, Springer-Verlag, New York.
WRIGHT V.P. (1992) – A revised classification of limestone. Sediment. Geology.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None