Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-303-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności przekazywanmia informacji w sposób powszechnie zrozumiały i ukazujący różne punkty widzenia GG2A_K03 Diploma thesis,
Presentation
Skills
M_U001 Student zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania literatury i innych źródeł wiedzy GG2A_U01 Diploma thesis,
Presentation
M_U002 Potrafi integrować informacje z różnych źródeł, wyciągać poprawne wnioski oraz je uzasadniać GG2A_U03, GG2A_U01 Diploma thesis,
Presentation
M_U003 Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania badawczego oraz przeprowadzić dyskusję GG2A_U04 Presentation
M_U004 Student potrafi przeprowadzić analizę zebranych danych i przedstawić syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań GG2A_U03, GG2A_U01 Diploma thesis,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały potrzebne do rozwiązania złożonych zadań z zakresu geologii GG2A_W11 Diploma thesis,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności przekazywanmia informacji w sposób powszechnie zrozumiały i ukazujący różne punkty widzenia - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania literatury i innych źródeł wiedzy - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi integrować informacje z różnych źródeł, wyciągać poprawne wnioski oraz je uzasadniać - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania badawczego oraz przeprowadzić dyskusję - - - - - + - - - - -
M_U004 Student potrafi przeprowadzić analizę zebranych danych i przedstawić syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały potrzebne do rozwiązania złożonych zadań z zakresu geologii - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zapoznanie studentów z obowiązującymi na Uczelni oraz Wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania pracy magisterskiej. Omówienie części składowych niezbędnych w pracy magisterskiej. Omówienie elementów prawa autorskiego. Opracowanie i przedstawienie przez studentów prezentacji multimedialnej dotyczącej realizowanej pracy magisterskiej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z ocen prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczona praktyka dyplomowa

Recommended literature and teaching resources:

Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2000.80.904)
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None