Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-304-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student przygotowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie, ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej GG2A_K03, GG2A_K01 Diploma thesis
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować pracę magisterską z zakresu górnictwa i geologii, przedstawić jej tezy, przeprowadzić niezbędne prace analityczne, wykorzystać dostępną literaturę, omówić wyniki i przedstawić wnioski. GG2A_U03 Oral answer,
Diploma thesis
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację dotyczącą realizowanej pracy magisterskiej oraz przeprowadzić dyskusję na jej temat GG2A_U04 Oral answer
M_U003 Student potrafi pozyskiwać informacje, związane tematem realizowanej pracy magisterskiej, z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi je opracować, zinterpretować i wyciągnąć wnioski GG2A_U01 Diploma thesis
Knowledge
M_W001 Student zna zasady ochrony własności intelektualnej i poprawnego cytowania źródeł informacji GG2A_W04 Diploma thesis,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student przygotowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie, ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować pracę magisterską z zakresu górnictwa i geologii, przedstawić jej tezy, przeprowadzić niezbędne prace analityczne, wykorzystać dostępną literaturę, omówić wyniki i przedstawić wnioski. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację dotyczącą realizowanej pracy magisterskiej oraz przeprowadzić dyskusję na jej temat - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi pozyskiwać informacje, związane tematem realizowanej pracy magisterskiej, z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi je opracować, zinterpretować i wyciągnąć wnioski - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady ochrony własności intelektualnej i poprawnego cytowania źródeł informacji - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Oryginalne opracowanie w formie pisemnej określonego zagadnienia zawierające rozwiązanie postawionych zadań geologiczno – górniczych na podstawie danych literaturowych i materiałów zebranych w trakcie praktyki dyplomowej. Praca jest realizowana pod opieką uprawnionego nauczyciela (promotora)w trakcie II i III semestru drugiego stopnia studiów. Ukierunkowanie przebiegu pracy i kontrola postępu pracy dokonywane są w ramach konsultacji dyplomanta z promotorem. Skuteczne przygotowanie i obrona pracy magisterskiej stanowi potwierdzenie wiedzy i umiejętności naukowych, właściwych dla absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku; Górnictwo i Geologia.
Egzamin dyplomowy obejmuje:
a) prezentację pracy dyplomowej,
b) dyskusję nad pracą
c) sprawdzenie wiedzy z zakresu kierunku kształcenia

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 500 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 46 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Diploma thesis preparation 400 h
Contact hours 12 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Aradiusz Wingert, Kraków.
Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None