Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basic finances
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-307-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Obrzut Marek (mobrzut@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji GG2A_K01 Activity during classes,
Scientific paper
Skills
M_U001 Ocenia funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu finansowego wykorzystując podstawowe kategorie z dziedziny finansów GG2A_U11 Examination,
Test
M_U002 Wykorzystuje metody dyskontowania i kapitalizacji odsetek do analizy opłacalności różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej i przedsięwzięć inwestycyjnych GG2A_U11 Examination,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Definiuje elementy systemu finansowego państwa: sektor finansów publicznych, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, system bankowy, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw i ubezpieczeń gospodarczych GG2A_W09 Examination,
Test
M_W003 Opisuje występujące zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu finansowego państwa GG2A_W09 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ocenia funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu finansowego wykorzystując podstawowe kategorie z dziedziny finansów + - - - - - - - - - -
M_U002 Wykorzystuje metody dyskontowania i kapitalizacji odsetek do analizy opłacalności różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej i przedsięwzięć inwestycyjnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje elementy systemu finansowego państwa: sektor finansów publicznych, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, system bankowy, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw i ubezpieczeń gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje występujące zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu finansowego państwa + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do nauki o finansach
 2. Wartość pieniądza w czasie
 3. Stopa procentowa
 4. Wartość i dochód
 5. System finansowy Państwa oraz powiązania pomiędzy ogniwami systemu finansowego
 6. Przedsiębiorstwa i ich podział
 7. System finansowy przedsiębiorstwa

  System finansowy przedsiębiorstwa
  - zadania menadżera finansowego w przedsiębiorstwie
  - sprawozdania finansowe- źródło informacji
  o przedsiębiorstwie i podstawa podejmowania decyzji
  - aktywa trwałe
  - aktywa obrotowe i ich rotacja
  - zarządzanie kapitałem obrotowym
  - zarządzanie zapasami
  - zarządzanie należnościami

 8. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

  Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
  - kapitały własne
  - kapitały obce
  - podział zysku w przedsiębiorstwach w zależności
  od formy organizacyjno- prawnej

 9. Analiza finansowa
 10. System podatkowy w Polsce
 11. Inwestycje a wartość przedsiębiorstwa
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Jajuga K. „Elementy nauki o finansach” PWE 2007
Gajdzik B. „Finanse Przedsiębiorstwa dla inżynierów” Gliwice 2011
Dyduch A., Mendys K. „Podstawy finansów” Kraków 2007
Jarocka E. „Finanse” Warszawa 2005
Kowalczyk P., Poprawska E., Chmielowiec W. „Metody aktuarialne”
PWN W-wa 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None