Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methodology of geological mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-101-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zdobywa umiejętność uzupełniania obserwacji własnych poprzez zbieranie informacji na drodze kontaktów z przedstawicielami administracji terenowej i mieszkańcami obszaru badań. Przy okazji uczy się kształtowania postaw proekologicznych w społeczeństwie. GG2A_K03, GG2A_K02 Project
Skills
M_U001 Student zdobywa umiejętność zaprojektowania prac kartograficznych, doboru stosownych do celu metod obserwacji, ich udokumentowania i opracowania końcowego (generalizacji wydzieleń, uzupełnienia bazy danych geologicznych itp) GG2A_U03, GG2A_U02, GG2A_U01, GG2A_U07 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student poznaje kolejne etapy powstawania mapy tematycznej od projektu arkusza przez etap obserwacji terenowych do opracowań końcowych - papierowgo i scyfryzowanego GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W11 Test,
Project
M_W002 Student poznaje różne typy map geologicznych i geośrodowiskowych, zaznajamiając się ze specyfiką ich projektowania i zbierania obserwacji terenowych GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W11 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zdobywa umiejętność uzupełniania obserwacji własnych poprzez zbieranie informacji na drodze kontaktów z przedstawicielami administracji terenowej i mieszkańcami obszaru badań. Przy okazji uczy się kształtowania postaw proekologicznych w społeczeństwie. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student zdobywa umiejętność zaprojektowania prac kartograficznych, doboru stosownych do celu metod obserwacji, ich udokumentowania i opracowania końcowego (generalizacji wydzieleń, uzupełnienia bazy danych geologicznych itp) - - - + - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student poznaje kolejne etapy powstawania mapy tematycznej od projektu arkusza przez etap obserwacji terenowych do opracowań końcowych - papierowgo i scyfryzowanego - - - + - - + - - - -
M_W002 Student poznaje różne typy map geologicznych i geośrodowiskowych, zaznajamiając się ze specyfiką ich projektowania i zbierania obserwacji terenowych - - - + - - + - - - -
Module content
Project classes:

Zasady sporządzania projektu arkusza; źródła archiwalnych danych do map geologicznych, geośrodowiskowych, hydrogeologicznych i innych; dobór metod obserwacji w zależności od ukształtowania terenu, celu i skali mapy; zasady generalizacji wydzieleń; składowe opracowań końcowych; bazy danych geologicznych.

Student zdobywa umiejętność zaprojektowania prac kartograficznych, doboru stosownych do celu metod obserwacji, ich udokumentowania i opracowania końcowego (generalizacji wydzieleń, uzupełnienia bazy danych geologicznych itp)

Practical classes:

1. Kartowanie w skali średniej (1:10 000) fragmentu terenu o skomplikowanej budowie fałdowo – płaszczowinowej
2. Kartowanie w dużej skali (1:1 000) kopalni odkrywkowej
3. Kartowanie w dużej skali (1:1000 i większa) wyrobisk podziemnych
4. Wykonanie uproszczonej mapy geośrodowiskowej na podstawie informacji zebranych z ogólnodostepnych baz danych geologicznych i środowiskowych oraz systemu informacji publicznej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 15 h
Participation in practical classes 30 h
Contact hours 5 h
Completion of a project 30 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = ocena projektów

Prerequisites and additional requirements:

podstawy kartografii geologicznej
wpis na I semestr drugiego stopnia studiów

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcja wykonywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000
Instrukcja wykonywania Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000
Instrukcja wykonywania Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000
Instrukcja wykonywania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
John Barnes Basic Geological Mapping

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None