Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cartography and geology of landslides
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-102-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
dr Olszak Janusz (joszak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać osuwisko poprzez analizę mapy topograficznej, zdjęcia lotniczego lub modelu DTM GG2A_U03, GG2A_U02 Project
M_U002 Student potrafi interpretować wyniki badań oraz rozumie zależność ruchów masowych od geologii podłoża GG2A_U03, GG2A_U01 Test,
Project
M_U003 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki osuwisk GG2A_K03, GG2A_U03, GG2A_K02, GG2A_U01 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie ruchów masowych GG2A_W01 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat czynników warunkujących powstawanie ruchów masowych, w szczególności osuwisk GG2A_W05, GG2A_W01 Test
M_W003 Student ma wiedzę niezbędną do kartowania osuwisk GG2A_W04, GG2A_W01 Test,
Project
M_W004 Student ma znajomość specjalistycznych narzędzi wykorzystywanych w monitoringu osuwisk GG2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać osuwisko poprzez analizę mapy topograficznej, zdjęcia lotniczego lub modelu DTM - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować wyniki badań oraz rozumie zależność ruchów masowych od geologii podłoża + - - + - - - - - - -
M_U003 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki osuwisk + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie ruchów masowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat czynników warunkujących powstawanie ruchów masowych, w szczególności osuwisk + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę niezbędną do kartowania osuwisk + - - + - - - - - - -
M_W004 Student ma znajomość specjalistycznych narzędzi wykorzystywanych w monitoringu osuwisk + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Klasyfikacja ruchów masowych; występowanie osuwisk na obszarze Polski wraz z charakterystyką poszczególnych obszarów pod kątem predyspozycji do rozwoju ruchów masowych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Karpat; uwarunkowania prawne prowadzenia rejestru obszarów objętych ruchami masowymi; System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO); komputerowa baza danych SOPO; przyczyny powstawania ruchów masowych; prace terenowe i dokumentowanie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi; parametry morfometryczne osuwisk; monitoring osuwisk; sposoby stabilizacji osuwisk; sposoby zapobiegania ruchom masowym

Project classes:

Analiza map topograficznych, zdjęć lotniczych oraz modeli DTM pod katem występowania osuwisk; metodyka wypełniania kart dokumentacyjnych osuwisk; przyczyny powstawania osuwisk ze szczególnym uwzględnieniem działalności człowieka; sposoby zapobiegania ruchom masowym; sprzęt wykorzystywany przy badaniu i monitorowaniu osuwisk

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena ze sprawdzianu + 0,5* ocena z projektów

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw geologii ogólnej, geomorfologii, kartografii geologicznej oraz ochrony środowiska

Recommended literature and teaching resources:

Bober, L., 1984. Rejony osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych i ich związek z budową geologiczną regionu. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 340, 115–162.
Grabowski, D., Marciniec, P., Mrozek, T., Nescieruk, P., Rączkowski, W., Wójcik, A. & Zimnal, Z., 2008. Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10.000. PIG-PIB. Warszawa.
Kowalski, W., 1988. Geologia inżynierska. Wydawnictwa Geologiczne.
Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wiłun, Z., 2010. Zarys Geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych oceń cząstkowych: z wykładów (sprawdzian) i z ćwiczeń audytoryjnych (projekty). Student ma możliwość uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu w trzech terminach. Termin oddania i warunki oceny projektów każdorazowo ustala osoba prowadząca ćwiczenia.