Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
GIS methods in geological cartography part I
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-103-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zasadni Jerzy (jerzyzasadni@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać dane przestrzenne dotyczące środowiska przyrodniczego oraz dane geologiczne z baz danych, serwerów WMS oraz innych źródeł danych w Internecie oraz potrafi je przetworzyć, analizować GG2A_U01 Test,
Project
M_U002 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia GIS w zakresie nauk geologicznych, potrafi analizować cyfrowe modele terenu, zdjęcia lotnicze i satelitarne, wykonać digitalizację mapy geologicznej w środowisku GIS oraz zastosować algebrę map w celu rozwiązania problem przestrzennego w geologii GG2A_U09 Test,
Project
M_U003 Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania danych przestrzennych oraz oprogramowania i narzędzi GIS z zakresu geologii i kartografii geologicznej GG2A_U19 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod GIS (geographic information system), przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geologii i kartografii geologicznej GG2A_W01 Test
M_W002 Student ma znajomość specjalistycznego oprogramowania i narzędzi GIS GG2A_W03 Test
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych modeli i obliczeń przestrzennych w geologii GG2A_W02 Test
M_W004 Ma wiedzę o najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie technik pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych GG2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać dane przestrzenne dotyczące środowiska przyrodniczego oraz dane geologiczne z baz danych, serwerów WMS oraz innych źródeł danych w Internecie oraz potrafi je przetworzyć, analizować - - + - - - - - - - -
M_U002 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia GIS w zakresie nauk geologicznych, potrafi analizować cyfrowe modele terenu, zdjęcia lotnicze i satelitarne, wykonać digitalizację mapy geologicznej w środowisku GIS oraz zastosować algebrę map w celu rozwiązania problem przestrzennego w geologii - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania danych przestrzennych oraz oprogramowania i narzędzi GIS z zakresu geologii i kartografii geologicznej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod GIS (geographic information system), przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geologii i kartografii geologicznej - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma znajomość specjalistycznego oprogramowania i narzędzi GIS - - + - - - - - - - -
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych modeli i obliczeń przestrzennych w geologii - - + - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę o najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie technik pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Wprowadzenie w zagadnienia związane ze środowiskiem GIS, charakterystyka oprogramowania ArcGIS i jego interfejs, struktura danych przestrzennych (dane rastrowe, wektorowe) oraz możliwości ich analizy i wizualizacji (symbolizacja, etykietowanie danych wektorowych, zapytania przestrzenne), źródła danych (Internet, serwery WMS, geoportale), odwzorowania kartograficzne w tym polskie układy współrzędnych, tworzenie map cyfrowych i digitalizacja map geologicznych, import danych z GPS, tworzenie baz danych i edycja warstw wektorowych i danych tabelarycznych, wykorzystanie cyfrowego modelu terenu i jego pochodnych w analizie geomorfologicznej i strukturalnej, wizualizacja danych 3D i tworzenie kompozycji map geologicznych do wydruku, podstawy wykorzystania multispektralnych zdjęć satelitarnych (Landsat, Ikonos) w geologii, podstawy algebry map.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Contact hours 10 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena ze sprawdzianu końcowego+ 0,5* ocena z projektów i testów

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw obsługi komputera, geologii ogólnej, kartografii geologicznej

Recommended literature and teaching resources:

Davis D. E., 2004. Gis dla każdego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dębski M., Podstawy ArcGIS, Environmental Systems Research Institute
Litwin L., Myrda G., 2005. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Longley P., Goodchild M., Maguire D,. Rhind D., 2006. GIS, Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
Podręczniki do oprogramowania firmy ESRI
Konspekty do zajęć w formie plików pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych oceń cząstkowych: z wykładów (sprawdzian) i z ćwiczeń audytoryjnych (projekty). Student ma możliwość uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu w trzech terminach. Termin oddania i warunki oceny projektów każdorazowo ustala osoba prowadząca ćwiczenia.