Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining surveying
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-105-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jura Janusz (jura@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
dr inż. Jura Janusz (jura@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie zjawiska rejestrowane metodami geodezyjnymi oraz potrafi przekazać syntezę informacji o stanie środowiska GG2A_K02 Examination
Skills
M_U001 Umie przygotować projekt wykonania pomiarów dla rozwiązania podstawowych zadań z geodezji górniczej, umie przygotować odpowiedni sprzęt pomiarowy oraz oprogramowanie dla opracowania wyników pomiaru GG2A_U13, GG2A_U15 Examination,
Test,
Project
M_U002 Potrafi przeprowadzić prosty pomiar z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego. Potrafi opracować wyniki tego pomiaru. Potrafi przygotować dane do wyniesienia w teren i zrealizowac zadanie w terenie GG2A_U03, GG2A_U02, GG2A_U04 Project,
Activity during classes,
Report,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych przepisów prawa oraz podstawowych procedur pomiarowych i obliczeniowych stosowanych w geodezji górniczej GG2A_W09, GG2A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie zjawiska rejestrowane metodami geodezyjnymi oraz potrafi przekazać syntezę informacji o stanie środowiska + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie przygotować projekt wykonania pomiarów dla rozwiązania podstawowych zadań z geodezji górniczej, umie przygotować odpowiedni sprzęt pomiarowy oraz oprogramowanie dla opracowania wyników pomiaru + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić prosty pomiar z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego. Potrafi opracować wyniki tego pomiaru. Potrafi przygotować dane do wyniesienia w teren i zrealizowac zadanie w terenie - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych przepisów prawa oraz podstawowych procedur pomiarowych i obliczeniowych stosowanych w geodezji górniczej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Domena geodezji górniczej. Zadania mierniczego górniczego

  Ustawa prawo geologiczne i górnicze w zakresie obowiązków mierniczego górniczego. Rozporządzenia wynikające z ustawy.
  Inne przepisy (ustawy i rozporządzenia). Rozporządzenie w sprawie dokumetacji mierniczo – geologicznej, zawartość rozporządzenia, współpraca służby mierniczej i geologicznej wynikająca z tego rozporządzenia. Uprawnienia zawodowe (2 godz.).

 2. Technologie stosowane w górnictwie odkrywkowym i otworowym.

  Zakres pomiarów w zakładzie odkrywkowym. Pomiary inwentaryzacyjne i realizacyjne. Obsługa miernicza kopalni wielkoobszarowej, kamieniołomu, piaskowni. Obsługa miernicza drążenia otworów wiertniczych. Obsługa wydobycia kopaliny spod wody. Techniki pomiaru i metodyka opracowań numerycznych wyników pomiaru (4 godz.).

 3. Technologie stosowane w górnictwie podziemnym.

  Orientacja sytuacyjna i wysokościowa kopalni. Osnowy powierzchniowe i podziemne. Przyrządy wykorzystywane w pomiarach. Inwentaryzacja wyrobisk, ich wyposażenia oraz elementów zalegania złoża. Zagadnienia realizacyjne w wyrobiskach górniczych. Techniki pomiaru i metodyka opracowań numerycznych wyników pomiaru (6 godz.).

 4. Technologie geodezyjne w badaniu deformacji

  Wskaźniki deformacji. Technologie pomiarowe stosowane w pomiarach deformacji. Opracowanie wyników obserwacji. Rola monitoringu geodezyjnego w geometrycznym rozpoznaniu zjawisk powierzchniowych oraz w zabezpieczeniu geotechnicznym obiektów (3 godz.)

Project classes:
 1. Omówienie zrealizowanych projektów

  Przedstawienie wyników zrealizowanych projektów (referaty). Ocena merytoryczna projektów (2 godz.)

 2. Technologie pomiarowe w kopalni podziemnej

  Pomiar ciągu poligonowego i niwelacyjnego w warunkach kopalni podziemnej. Pomiar inwentaryzacyjny wyrobiska (6 godz.). Orientacja sytuacyjna i wysokościowa przez szyb pionowy (6 godz.). Zadania realizacyjne (2 godz.)

 3. Monitoring wielkości geometrycznych

  Specjalistyczny sprzęt pomiarowy, oprogramowanie. Systemy monitoringu strukturalnego. Wykonanie obserwacji i opracowanie numeryczne (6 godz.).

 4. Technologie pomiarowe w kopani odkrywkowej

  Wykorzystanie technologi GPS RTN oraz tachimetrii elektronicznej w pomiarach inwentaryzacyjnych i realizacyjnych w warunkach kopalni odkrywkowej (8 godz.).

Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Contact hours 14 h
Preparation for classes 11 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 4 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zrealizowanych projektów, kolokwium zaliczeniowe w postaci testu.
Egzamin pisemny i ustny

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu geodezyjnego na pierwszym stopniu studiów

Recommended literature and teaching resources:

J. Pielok, Geodezja górnicza, Wydawnictwa AGH, 2011
M. Milewski, Geodezja górnicza tom 1 i 2, Biblioteka elektroniczna AGH
Z. Kowalczyk, Miernictwo górnicze tom 1, 2, 3, Wydawnictwo Śląsk
A. Jagielski, Geodezja I, Geodezja II

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None