Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geostatistics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-107-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej GG2A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada umiejętność szacowania parametrów geologicznych w przestrzeni 2D GG2A_W06, GG2A_U09 Test
M_U002 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników GG2A_U04, GG2A_U02 Presentation
M_U003 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych GG2A_U01 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności parametrów geologicznych i metod statystycznego opisu modelowania zmienności GG2A_W03, GG2A_W01, GG2A_W02 Test
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych procedur interpolacji parametrów geologicznych i szacowania zasobów substancji chemicznych GG2A_W03, GG2A_W02 Test
M_W003 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania i interpretacji zmienności parametrów geologicznych GG2A_W03, GG2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność szacowania parametrów geologicznych w przestrzeni 2D + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności parametrów geologicznych i metod statystycznego opisu modelowania zmienności + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych procedur interpolacji parametrów geologicznych i szacowania zasobów substancji chemicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania i interpretacji zmienności parametrów geologicznych - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Typy zmienności przestrzennej parametrów geologicznych. Charakterystyka struktury zmienności przestrzennej parametrów przy zastosowaniu semiwariogramów uśrednionych i kierunkowych. Opis anizotropii zmienności parametrów. Geostatystyczne modelowanie zmienności. Weryfikacja poprawności modeli geostatystycznych przy zastosowaniu procedury kroswalidacyjnej. Kriging zwyczajny punktowy, blokowy i poligonowy. Interpolacja wartości parametrów geologicznych przy zastosowaniu krigingu punktowego i blokowego. Konstruowanie i ocena wiarygodności map izoliniowych. Szacowanie zasobów substancji chemicznych przy zastosowaniu krigingu poligonowego. Podstawy geostatystyki nieliniowej. Kriging wskaźnikowy i probabilistyczny. Mapy prawdopodobieństwa przekroczenia dopuszczalnych koncentracji substancji szkodliwych w glebie i wodach podziemnych.

Laboratory classes:

Obliczanie semiwariogramów klasycznych, inverted covariance i relatywnych. Opis i interpretacja struktury zmienności parametrów geologicznych. Opis anizotropii zmienności parametrów za pomocą map semiwariogramów kierunkowych. Geostatystyczne modelowanie struktury zmienności i ocena poprawności modeli za pomocą procedury kroswalidacyjnej. Zastosowanie krigingu punktowego i blokowego do interpolacji parametrów geologicznych. Sporządzanie map izoliniowych metodą krigingu zwyczajnego. Zastosowanie krigingu wskaźnikowego do konstruowania map prawdopodobieństwa przekroczenia wartości brzeżnych parametrów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ze sprawdzianu wykładowego (z wagą: 0.4) i zaliczenia ćwiczeń komputerowych (z wagą: 0.6)

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie pierwszego semestru studiów II stopnia.

Recommended literature and teaching resources:

• Armstrong, M. (1998): Basic Linear Geostatistics: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, p. 116.
• Clark I., Harper W.V. (2000): Practical Geostatistics 2000. Ecosse North America Llc, Columbus Ohio, USA.
• Isaaks E. H., Srivastava R. M. (1989): Applied Geostatistics. Oxford University Press, p. 561.
• Mucha J.(1994): Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Kraków, AGH, s. 155.
• Namysłowska – Wilczyńska B. (2006): Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław, s. 356.
• Zawadzki J. (2011): Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna wyd. Polit. Warszawskiej. s. 132

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1