Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field practice of landslides mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-114-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
dr Olszak Janusz (joszak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki osuwisk GG2A_K03, GG2A_K02 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać osuwisko i wykonać powierzchniowe badania geologiczne osuwisk GG2A_U03, GG2A_U02, GG2A_U01 Report on completion of a practical placement
M_U002 Student ma umiejętność graficznego przedstawienia przeprowadzonych badań GG2A_U03, GG2A_U04 Report on completion of a practical placement
M_U003 Student potrafi interpretować wyniki badań oraz rozumie zależność ruchów masowych od geologii podłoża GG2A_U03, GG2A_U01 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki osuwisk - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać osuwisko i wykonać powierzchniowe badania geologiczne osuwisk - - - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność graficznego przedstawienia przeprowadzonych badań - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi interpretować wyniki badań oraz rozumie zależność ruchów masowych od geologii podłoża - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdania z zajęć praktycznych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii ogólnej, geomorfologii, kartografii geologicznej, ochrony środowiska oraz zagadnień związanych z ruchami masowymi

Recommended literature and teaching resources:

Bober, L., 1984. Rejony osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych i ich związek z budową geologiczną regionu. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 340, 115–162.
Grabowski, D., Marciniec, P., Mrozek, T., Nescieruk, P., Rączkowski, W., Wójcik, A. & Zimnal, Z., 2008. Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10.000. PIG-PIB. Warszawa.
Kowalski, W., 1988. Geologia inżynierska. Wydawnictwa Geologiczne.
Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wiłun, Z., 2010. Zarys Geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny ze sprawozdania jest poprawne przeprowadzenie badań terenowych, ich merytoryczna interpretacja oraz rzetelne opracowanie graficzne uzyskanych wyników.