Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Planning and organisation of geological operations
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-201-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Blajda Reata (blajda@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki w zakresie poszukiwania, rozpoznania i późniejszej eksploatacji złoża GG2A_K02 Examination
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować sposób opróbowania złoża oraz wykorzystać normy krajowe i europejskie dla określenia zakresu badań cech jakościowych kopaliny, potrafi przedstawić sposób przygotowania próbki do analizy chemicznej GG2A_U03, GG2A_U07, GG2A_U13 Examination
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie stosowania różnych metod badawczych przy rozpoznawaniu złóż GG2A_W02, GG2A_W06, GG2A_W04 Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie odpowiedniego doboru środków technicznych rozpoznania oraz sposobu ich rozmieszczania dla udokumentowania złoża z dokładnością wymaganą w poszczególnych kategoriach rozpoznania GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki w zakresie poszukiwania, rozpoznania i późniejszej eksploatacji złoża + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować sposób opróbowania złoża oraz wykorzystać normy krajowe i europejskie dla określenia zakresu badań cech jakościowych kopaliny, potrafi przedstawić sposób przygotowania próbki do analizy chemicznej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie stosowania różnych metod badawczych przy rozpoznawaniu złóż + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie odpowiedniego doboru środków technicznych rozpoznania oraz sposobu ich rozmieszczania dla udokumentowania złoża z dokładnością wymaganą w poszczególnych kategoriach rozpoznania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zadania projektowania i organizacji prac geologicznych. Definicjie prac i robót geologicznych. Stadia prac w zagosopdarowniu i wykorzystaniu złoża. Etapy badań złóż oraz podstawowe zasady ustalania kategorii ich poznania. Ocena jakościowa i ilościowa stopnia zbadania złoża w poszczególnych kategoriach (2h)
2. Zadania prac rozpoznawczych. Roboty geologiczne stosowane w rozpoznawaniu złóż. Czynniki wpływające na projektowaną metodykę rozpoznania. Sposoby rozmieszczania wyrobisk badawczych. Określanie gęstości sieci rozpoznawczej (2h)
3. Wymagania dotyczące sposobu rozpoznania złoża w poszczególnych kategoriach. Projektowanie otworów i wyrobisk górniczych. Informacje geologiczne pozyskiwane z otworów wiertniczych. Rozpoznanie eksploatacyjne złóż (2h)
4. Zastosowanie metod geofizycznych (badań otworowych i powierzchniowych) w rozpoznawaniu złóż. Przedstawienie przykładów wykorzystania metod geofizycznych w rozpoznawaniu złóż kopalin stałych i węglowodorów (2h)
5. Sposób opróbowania złóż oraz zakres badań cech jakościowych kopaliny z uwzględnieniem jej zastosowania surowcowego. Badania kopalin towarzyszących (2h)
6. Wymagany zakres badań geologiczno – górniczych warunków przyszłej eksploatacji. Dokumentowanie wpływu eksploatacji na środowisko przyrodnicze. Badania własności rekultywacyjnych skał (2h)
7. Programowanie prac i robót geologicznych. Zasady sporządzania harmonogramów projektowanych prac. Podstawy formalno – prawne dla realizacji i organizacji zaprojektowanych prac i robót z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (3h)

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcoa=ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość budowy geologicznej Polski
• Znajomość budowy geologicznej krajowych złóż surowców mineralnych
• Znajomość podstawowych zasad obliczeń statystycznych

Recommended literature and teaching resources:

1. Gałkiewicz T., 1976 – Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin stałych. Wyd. Geol., Warszawa
2. Nieć M., 1990 – Geologia kopalniana. Wyd. Geol., Warszawa
3. Nieć M., 2011 – Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
6. Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych., 2002.Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Warszawa.
7. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000
8. Mapa geologiczno – gospodarcza Polski w skali 1:50000
9. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None