Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
GIS methods in geological cartography part II
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-203-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zasadni Jerzy (jerzyzasadni@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe aspekty udostępniania geodanych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Internet GG2A_K03, GG2A_U01 Test,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi opracować graficzną prezentację wyników badań GG2A_U03, GG2A_U04 Project
M_U002 Student potrafi opracować i analizować dane przestrzenne GG2A_U09 Project
M_U003 Student ma znajomość specjalistycznego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w kartografii wspomaganej komputerowo GG2A_U19, GG2A_W03 Project
M_U004 Student umie przetwarzać i interpretować satelitarne dane teledetekcyjne GG2A_U09 Test,
Project
M_U005 Student potrafi wizualizować trójwymiarowe dane przestrzenne i wykonać ich interpretację GG2A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat rodzajów, sposobów pozyskiwania i wykorzystywania geodanych GG2A_W10 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat satelitarnych systemów pozycjonowania oraz potrafi planować i prowadzić badania terenowe z ich wykorzystaniem GG2A_W04 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe aspekty udostępniania geodanych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Internet - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować graficzną prezentację wyników badań - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i analizować dane przestrzenne - - + - - - - - - - -
M_U003 Student ma znajomość specjalistycznego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w kartografii wspomaganej komputerowo - - - - - - - - - - -
M_U004 Student umie przetwarzać i interpretować satelitarne dane teledetekcyjne - - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi wizualizować trójwymiarowe dane przestrzenne i wykonać ich interpretację - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat rodzajów, sposobów pozyskiwania i wykorzystywania geodanych - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat satelitarnych systemów pozycjonowania oraz potrafi planować i prowadzić badania terenowe z ich wykorzystaniem - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Obsługa oprogramowania do przetwarzania grafiki rastrowej oraz wektorowej; przeliczanie współrzędnych pomiędzy kartograficznymi układami współrzędnych, kalibracja przestrzenna geodanych; wykorzystanie, analiza i przetwarzanie map topograficznych, ortofotomap lotniczych, wielokanałowych zobrazowań satelitarnych oraz Numerycznych Modeli Terenu; przekroje geologiczne; klasyfikacja danych rastrowych; stereoskopowa obserwacja danych teledetekcyjnych; wizualizacja 3D; planowanie misji i pomiary terenowe za pomocą odbiorników GPS; kameralne opracowanie pozyskanych danych GPS; publikacja map na stronach internetowych;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena ze sprawdzianu + 0,5* ocena z projektów

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw geologii ogólnej, kartografii geologicznej oraz GIS

Recommended literature and teaching resources:

Januszewski J., 2007, Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN
Kadaj R., 2001, Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Główny Geodeta Kraju
Longley P., Goodchild M., Maguire D,. Rhind D., 2006. GIS, Teoria i praktyka. PWN, Warszawa
Sitek Z., 1992, Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwa AGH, Kraków
Urbański J. „Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej.”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997;
Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych, selfpublishing

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych oceń cząstkowych: z wykładów (sprawdzian) i z ćwiczeń audytoryjnych (projekty). Student ma możliwość uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu w trzech terminach. Termin oddania i warunki oceny projektów każdorazowo ustala osoba prowadząca ćwiczenia.