Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teledetecftion in geological cartography
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-205-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne i materialne wartości teledetekcji GG2A_U13, GG2A_K02 Test
Skills
M_U001 Studenci opanowują podstawy manualnej fotointerpretacji budowy geologicznej oraz praktyczne posługiwanie się aktualnymi programami komputerowymi z zakresu przetwarzania i wspomagania interpretacji obrazów cyfrowych. GG2A_U13, GG2A_U09 Test,
Project
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu teledetekcji GG2A_U03, GG2A_U01 Test,
Project
Knowledge
M_W001 student ma ogólną wiedzę w zakresie teledetekcji, interpretacji obrazów pod kątem ich wykorzystania przy sporządzaniu map geologicznych, geomorfologicznych, geozagrożeń itp GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne i materialne wartości teledetekcji - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Studenci opanowują podstawy manualnej fotointerpretacji budowy geologicznej oraz praktyczne posługiwanie się aktualnymi programami komputerowymi z zakresu przetwarzania i wspomagania interpretacji obrazów cyfrowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu teledetekcji + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student ma ogólną wiedzę w zakresie teledetekcji, interpretacji obrazów pod kątem ich wykorzystania przy sporządzaniu map geologicznych, geomorfologicznych, geozagrożeń itp + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Analogowe i cyfrowe metody pozyskiwania obrazów powierzchni Ziemi, interpretacja materiałów teledetekcyjnych, klucze interpretacyjne, procedury przetwarzające (modyfikacja histogramu, kompilacja, mozaikowanie,) przetwarzanie obrazów analogowych, przetwarzanie obrazów cyfrowych, klasyfikacja obrazów cyfrowych, podstawy komputerowej obróbki analizy obrazów cyfrowych, analiza satelitarnych obrazów optycznych (kompozycje barwne, klasyfikacja, algebra map), system SAR, zastosowanie satelitarnych obrazów radarowych do tworzenia numerycznego modelu terenu oraz map deformacji terenu (satelitarna interferometria radarowa InSAR, DInSAR oraz PSInSAR), analiza i interpretacja satelitarnych, polarymetrycznych obrazów radarowych

Project classes:

Obraz stereoskopowy, zasady i etapy fotointerpretacji, analiza litologii, struktur tektonicznych i form rzeźby na obrazach uzyskiwanych różnymi metodami, klucze fotointerpretacyjne, sporządzanie szkiców fotointerpretacyjnych, fotomozaika, zgrywanie styków między zdjęciami i szeregami, przenoszenie wyników fotointerpretacji na mapę, analiza satelitarnych obrazów optycznych (tworzenie i interpretacja kompozycji barwnych, klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana, algebra map), analiza satelitarnych obrazów radarowych (tworzenie numerycznego modelu terenu, tworzenie i interpretacja interferogramów oraz interferogramów różnicowych)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6* ze sprawdzianu z ćwiczeń i z projektów + 0,4* ze sprawdzianu z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw geologii ogólnej, regionalnej, geomorfologii, ochrony środowiska, kartografii geologicznej, podstaw informatyki, GIS, geofizyki

Recommended literature and teaching resources:

Ciołkosz A., Olędzki J.R., Miszalski J., Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN, 1992.
Ciołkosz A., Kęsik A., Teledetekcja satelitarna, PWN, Warszawa, 1989
Ciołkosz A., Ostrowski M., Atlas zdjęć satelitarnych Polski, Wyd. SCI and ART., Warszawa, 1995
Henderson F. M. (red.), Lewis A. J. (red.), Principles and Applications of Imaging Radar (Manual of Remote Sensing, Volume 2) , Wiley, 1998
Kurczyński Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Oficyna Wyd. Polit. Warsz., Warszawa, 2006.
Olędzki J. R. (red.), Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych. PWN. Warszawa, 1988
Ostaficzuk S., Fotogeologia. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1978
Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)
- oddanie i zaliczenie wszystkich projektów
- uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy uzyskiwania zaliczenia ćwiczeń – jeden podstawowy i dwa poprawkowe)

W przypadku nieobecności na ćwiczeniach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń rysunkowych lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od nieobecności.

Na sprawdzianie z wykładów obowiązuje materiał prezentowany na wykładach w roku uzyskiwania zaliczenia. Postęp wiedzy powoduje praktycznie coroczne modyfikacje treści wykładów. Zmiany te mieszczą się jednak w ramach zagadnień zamieszczonych w sylabusie (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy zaliczania sprawdzianu – jeden podstawowy i dwa poprawkowe).
Pozostałe informacje i wymogi na stronie internetowej Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej lub Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej