Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analysis of geological maps and profiles
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-206-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zinterpretować skomplikowaną budowę geologiczną na podstawie map i przekrojów geologicznych GG2A_W01, GG2A_U01 Examination,
Project
M_U002 Student potrafi narysować przekrój geologiczny obszaru o skomplikowanej budowie geologicznej GG2A_U01 Project
Knowledge
M_W001 Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat map tematycznych stosowanych w Polsce i zagranicą GG2A_W01 Examination
M_W002 Student zna sposoby analizy map i przekrojów geologicznych GG2A_W05, GG2A_W11 Examination,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zinterpretować skomplikowaną budowę geologiczną na podstawie map i przekrojów geologicznych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi narysować przekrój geologiczny obszaru o skomplikowanej budowie geologicznej + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat map tematycznych stosowanych w Polsce i zagranicą + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna sposoby analizy map i przekrojów geologicznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Mapa – podstawowe pojęcia i zagadnienia. Rodzaje map tematycznych. Mapy geologiczne i pokrewne wydawane w Polsce i za granicą. Zasoby archiwalne w kartografii i możliwości ich wykorzystania. Przeznaczenie map geologicznych, geośrodowiskowych, geologiczno-gospodarczych i innych. Zasady interpretacji map i przekrojów geologicznych. Przegląd stylów budowy geologicznej na mapach geologicznych. Przegląd stylów budowy geologicznej na przekrojach geologicznych.

Project classes:

Mapa geologiczna jako graficzne przedstawienie modelu budowy geologicznej. Mapy geologiczne zakryte i odkryte. Rozpoznawanie na mapach geologicznych struktur w skali lokalnej i regionalnej. Analiza budowy geologicznej na podstawie wybranych SMGP. Metody sporządzania przekrojów geologicznych, rodzaje przekrojów. Sporządzanie przekrojów geologicznych na podstawie danych z wierceń, wieloznaczność interpretacji. Interpretacja budowy geologicznej na podstawie przekrojów geologicznych. Przekroje geologiczne do SMGP i ich interpretacja. Opis rozwoju budowy geologicznej z wykorzystaniem polskich i zagranicznych map i przekrojów geologicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Participation in project classes 28 h
Contact hours 6 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6* ocena z egzaminu + 0,4* ocena z kolokwium zaliczeniowego zajęć projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw kartografii geologicznej

Recommended literature and teaching resources:

Butler B. C. M, Bell J. D., 1990 – Interpretation of geological maps. Longman Scientific & Technical
Lisle R. J., 2004 – Geological structures and maps. A practical guide. Elsevier
Pasławski J. (red.), 2006 – Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wydawnictwo Nowa Era. Wrocław
Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., 2012 – Kartografia tematyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None