Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geology of the world
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-207-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student posiada zdolnosc analizowania regionalnych jednostek geologicznych, ich cech, czasoprzestrzennych relacji i ewolucji GG2A_W05 Examination,
Test,
Report
M_U002 Student potrafi rekonstruować historię geologiczną regionalnych jednostek skalnych GG2A_W05 Project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy tektoniki kier litosfery, relacje miedzy płaszczem a skorupą ziemską, geodynamikę litosfery, jak tez klasyfikację i powstanie jej składowych elementów GG2A_W01 Examination
M_W002 Student posiada wiedze o ewolucji skorupy oraz wielkoskalowych jednostkach skalnych wszystkich kontynentow od Archaiku po Kenozoik GG2A_W01 Examination,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student posiada zdolnosc analizowania regionalnych jednostek geologicznych, ich cech, czasoprzestrzennych relacji i ewolucji - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rekonstruować historię geologiczną regionalnych jednostek skalnych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy tektoniki kier litosfery, relacje miedzy płaszczem a skorupą ziemską, geodynamikę litosfery, jak tez klasyfikację i powstanie jej składowych elementów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedze o ewolucji skorupy oraz wielkoskalowych jednostkach skalnych wszystkich kontynentow od Archaiku po Kenozoik + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADYPowstanie i struktura Ziemi. Podstawy tektoniki kier litosfery. Cykl Wilsona. Akrecja skorupy kontynentalnej; kratonizacja a orogeneza. Globalne fazy kratonizacji w historii geologicznej. Czynniki endo- i egzogeniczne wpływające na zapis stratygraficzny. (4 godz.)Archaik: mikrokontynenty; pasma zieleńców; modele ewolucji i kratonizacji. Klasyczne regiony: the Barberton Greenstone Belt, kratony Kaapvaal, Zimbabwe oraz Pilbara; tarcza kanadyjska. The Isua Greenstone Belt i najwcześniejsze oznaki zycia. Przyklady teranów polimetamorficznych, orogenezy oraz najstarsze baseny przedgórskie. (6 godz) Proterozoik: Orogeny, rowy przedgorskie i aulakogeny. Kompleksy intruzji warstwowanych. Wzrost i rozpad kontynentu Rodinia. Grenvillean/Kibaran; Pan-African-Brasiliano system. Kontrowesja globalnych zlodowaceń – “Snowball Earth”. (6 h)Fanerozoik: Gondwana i jej pokrywa osadowa oraz wulkanizm; tektonika płyt a klimat i sedymentacja w basenach intrakratonicznych oraz przedgórskich; wylewy bazaltowe. Superkontynent Pangea – konsolidacja i rozpad (Gondwana+Euramerica+Siberia). Kaledonidy. Orogeneza Hercynska/Waryscyjska. Orogeneza Alpejska. Zarys geologii Himalajów. Andy: diachroniczna subdukcja; subdukcja grzbietów i łuków wysp wulkanicznych. Ryftowanie kratonu Afryki (12 godz)

Auditorium classes:

1 – Zadania związane z tematyka kursu bazujące na materialach dostarczonych przez prowadzącego.
2 – Przygotowanie eseju i prezentacji (10 – 15 min) na podstawie pozycji literatury wskazanej przez prowadzacego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 89 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,6 x wynik ezgaminu + 0,4 x wynik zaliczenia cwiczen

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów poprzedzajacych ten kurs

Recommended literature and teaching resources:

Windley, B.F., 1995. The evolving continents. Wiley Science. p. 526.
Goodwin, A.M., 2000. Principles of Precambrian Geology. Academic Press, p. 327.3.
Bally, A., Roberts, D.G., 2010. Phanerozoic Regional Geology of the World. Elsevier Science & Technology, p. 675.4.
Kearey, P., Klepeis, K.A., Vine, F.J., 2009. Global Tectonics. John Wiley & Sons, p. 4965.
Mizerski, W., 2006. Geologia regionalna kontynentów. PWN, Warszawa, p. 305.6.
Golonka, J., 2000. Cambrian-Neogene Plate Tectonic Maps. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None