Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geophysical methods in geological mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-209-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ziętek Jerzy (zietek@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GG2A_U15, GG2A_U01 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student zna zastosowanie odpowiednich metod geofizycznych do rozwiązywania problemów związanych z kartografią geologiczną GG2A_U15, GG2A_W04, GG2A_W11 Test
M_W002 Student zna zastosowanie metod geofizycznych (elektrycznych, grawimetrycznych, magnetycznych i sejsmicznych) w lokalizacji kontaktów i wychodni warstw GG2A_W10, GG2A_U15, GG2A_W04, GG2A_W08 Test
M_W003 Student zna zastosowanie sejsmiki inżynierskiej do określania parametrów zalegania, miąższości warstw podpowierzchniowych GG2A_U19, GG2A_U15, GG2A_W04, GG2A_W11 Test
M_W004 Student zna możliwości metody georadarowej w lokalizacji płytkich, podpowierzchniowych kontaktów warstw geologicznych GG2A_U09, GG2A_W10, GG2A_U15, GG2A_W08, GG2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zastosowanie odpowiednich metod geofizycznych do rozwiązywania problemów związanych z kartografią geologiczną + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zastosowanie metod geofizycznych (elektrycznych, grawimetrycznych, magnetycznych i sejsmicznych) w lokalizacji kontaktów i wychodni warstw + - - - - - + - - - -
M_W003 Student zna zastosowanie sejsmiki inżynierskiej do określania parametrów zalegania, miąższości warstw podpowierzchniowych + - - - - - + - - - -
M_W004 Student zna możliwości metody georadarowej w lokalizacji płytkich, podpowierzchniowych kontaktów warstw geologicznych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Wykład obejmuje prezentację wybranych metod geofizycznych w rozwiązywaniu problemów geologii inżynierskiej.
Georadar – podstawy fizyczne i metodyki pomiarów GPR- możliwości i ograniczenia metody, przetwarzanie danych pomiarowych. Badania struktury osuwisk. Badania zasięgu torfowisk. Możliwości zwiększania zasięgu głębokościowego metody georadarowej.
Metody elektryczne. Podstawy fizyczne i metodyki badań elektrooporowych, zasady interpretacji pomiarów. Badania indukcyjne – lokalizacja obiektów o podwyższonej przewodności. Zastosowanie i możliwości badań metody magnetotellurycznej.
Sejsmika. Metodyki pomiarów, przetwarzanie i interpretacja w sejsmice. Możliwości metody sejsmicznej w kartowaniu warstw przypowierzchniowych i lokalizacji uskoków.
Grawimetria. Podstawy fizyczne, metodyka pomiarów magnetometrycznych. Zasady przetwarzania i interpretacji pomiarów. Możliwości metody w kartowaniu podpowierzchniowych struktur.
Magnetometria. Podstawy fizyczne, metodyka pomiarów magnetometrycznych. Zasady przetwarzania i interpretacji pomiarów. Zastosowanie w kartowaniu podpowierzchniowych intruzji w skałach osadowych.

Practical classes:

Pokaz sprzętu do badań, praktyczne wykorzystanie, przetwarzanie wyników pomiarów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Ground Penetrating Radatr, ed.by D.J.Daniels, IEE London, 2009
2. Telford W. M., Geldart L.P., Sheriff R.E, Applied Geophysics sec. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1990
3. Sharma P.V., Environmental and engineering geophysics, Cambridge, University Press, Cambridge, 1997
4. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics John M.Reynolds, Willey-Blackwell, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None