Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Managment of environment
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-301-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem GG2A_K03, GG2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student zna dostępne źródłainformacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potzreby realizowanego zadania GG2A_U11, GG2A_U01, GG2A_U13 Test
M_U002 Student ma podstawową wiedzę na temat zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz o zastosowaniu wskaźników środowiskowych, wiedzę tą potrafi zastosować w konkretnych przykładach GG2A_U11, GG2A_U13, GG2A_U19
M_U003 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej GG2A_U02 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej GG2A_W05, GG2A_W09, GG2A_W08 Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14000 oraz EMAS, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania GG2A_W05, GG2A_U11, GG2A_U01, GG2A_W08, GG2A_U13 Test
M_W003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiya SWOT GG2A_W09, GG2A_W08 Test
M_W004 Student ma szczegółową wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji GG2A_U01, GG2A_U13, GG2A_U16 Test
M_W005 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie GG2A_W05, GG2A_W09, GG2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student zna dostępne źródłainformacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potzreby realizowanego zadania - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma podstawową wiedzę na temat zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz o zastosowaniu wskaźników środowiskowych, wiedzę tą potrafi zastosować w konkretnych przykładach - + - - - - - - - - -
M_U003 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej - + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14000 oraz EMAS, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania - + - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiya SWOT - + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma szczegółową wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji - + - - - - - - - - -
M_W005 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

Podstawy zarządzania. Istota zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Etapy procesu zarządzania wg cyklu Deminga. Zarządzanie przedsiębiorstwem w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Etyczne i socjologiczne aspekty ochrony środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Zasady i regulacje prawne w gospodarce zasobami środowiska. Metody zarządzania i techniki badawcze. System zarządzania ochroną środowiska w Polsce. Instrumenty zarządzania środowiskiem. finansowanie systemu zarządzania środowiskiem. Systemy zarządzania środowiskiem wg ISO 14000, EMAS. Zintegrowane systemy zarządzania. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Wskaźniki środowiskowe w zarządzaniu ochroną środowiska. System informacji środowiskowej: źródła i udostępnianie, monitoring w ochronie środowiska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 28 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa=ocena z kolokwium zaliczeniowego+ocena pracy na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Zarządzanie środowiskiem część I i II red. Z. Nowak, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2001
Nierzwicki W., zarządzanie środowiskiem PWE Warszawa 2006
Normy serii ISO 14000. Normy serii ISO 9000
Pochyluk R. Gradowski P, Szymański J. Zasady wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 14000. Eco-Konsult, Gdańsk 1999
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Poskrobko B. Zarządzanie środowiskiem PWE Warszawa 2007
Żylicz T. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd PWE 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None