Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Graduate seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-302-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i przyjmowania wniosków. GG2A_K03, GG2A_U11, GG2A_K02, GG2A_U13 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z materiałów źródłowych i baz danych, poprawnie je interpretować i wysnuwać wnioski na ich podstawie GG2A_U02, GG2A_K02, GG2A_U01, GG2A_U10 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację multimedialną przedstawiającą postępy pracy dyplomowej i ją zreferować GG2A_U04, GG2A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi poprowadzić dyskusję dotyczącą zaprezentowanych wyników pracy dyplomowej. GG2A_U03, GG2A_U04 Presentation
M_U004 Student potrafi przygotować opracowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej GG2A_U04 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i przyjmowania wniosków. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z materiałów źródłowych i baz danych, poprawnie je interpretować i wysnuwać wnioski na ich podstawie - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację multimedialną przedstawiającą postępy pracy dyplomowej i ją zreferować - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi poprowadzić dyskusję dotyczącą zaprezentowanych wyników pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
M_U004 Student potrafi przygotować opracowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Praca dyplomowa – ogólne uwagi. Wymogi merytoryczne. Struktura i plan pracy. Wykaz literatury i piśmiennictwo. Problemy i konsekwencje związane z plagiatem. Forma i prezentacja multimedialna pracy dyplomowej. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z prezentacji (70%) + ocena z dyskusji (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Odbycie praktyki dyplomowej, wybór tematu pracy dyplomowej

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa:
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik pisania prac mgr i dr w SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa
Andrzej Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2000;
Indywidualny dobór literatury zgodny z tematem pracy dyplomowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None