Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-305-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student przygotowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania GG2A_K03, GG2A_K01 Diploma thesis
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować prace magisterska z zakresu górnictwa i geologii. Przedstawić tezy pracy, przeprowadzić niezbędne prace analityczne, opracować dostepna lkiteraturę, omówić wyniki i przedtstwić wnioski. GG2A_U03 Diploma thesis
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat realizowanego tematu badawczego związanego z pracą magisterska i preprowadzić dyskujsę na jego temat. GG2A_U04 Presentation
M_U003 Student potrafi pozyskiwać informacje, związane tematem realizowanej pracy magisterskiej, z literatury, baz danych i innych źródeł , również w języku obcym, potrafi je opracować, zinterpretować w wyciągnąć wnioski. GG2A_U01 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student przygotowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować prace magisterska z zakresu górnictwa i geologii. Przedstawić tezy pracy, przeprowadzić niezbędne prace analityczne, opracować dostepna lkiteraturę, omówić wyniki i przedtstwić wnioski. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat realizowanego tematu badawczego związanego z pracą magisterska i preprowadzić dyskujsę na jego temat. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi pozyskiwać informacje, związane tematem realizowanej pracy magisterskiej, z literatury, baz danych i innych źródeł , również w języku obcym, potrafi je opracować, zinterpretować w wyciągnąć wnioski. - - - - - - - - - - -
Module content
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 580 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Preparation for classes 100 h
Diploma thesis preparation 400 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Prerequisites and additional requirements:

uzyskanie absolutorium na II stopniu studiów

Recommended literature and teaching resources:

zależna od tematyki pracy dyplomowej – do uzgodnienia z promotorem

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None