Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrology of igneous and metamorphic rocks
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-102-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
Academic teachers:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. GG2A_K02, GG2A_W08 Activity during classes,
Oral answer
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. GG2A_K01, GG2A_W09 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji genezy skał magmowych na podstawie obserwacji mikroskopowych i danych geochemicznych. GG2A_U03, GG2A_W02 Test,
Project
M_U002 Potrafi powiązać cechy petrograficzne z genezą skały. GG2A_U03, GG2A_W05 Test,
Project
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji genezy skał metamorficznych na podstawie obserwacji mikroskopowych, oraz obliczeń geotermobarometryczne dla określanie warunków p-T metamorfizmu. GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_W02 Test,
Project
M_U004 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania. GG2A_K01, GG2A_U02 Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat genezy, klasyfikacji i występowania skał magmowych i metamorficznych. GG2A_U01, GG2A_W01 Examination
M_W002 Ma wiedzę na temat procesów magmowych i metamorficznych. GG2A_U01, GG2A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji genezy skał magmowych na podstawie obserwacji mikroskopowych i danych geochemicznych. + - + - - - + - - - -
M_U002 Potrafi powiązać cechy petrograficzne z genezą skały. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji genezy skał metamorficznych na podstawie obserwacji mikroskopowych, oraz obliczeń geotermobarometryczne dla określanie warunków p-T metamorfizmu. + - + - - - + - - - -
M_U004 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania. + - + - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat genezy, klasyfikacji i występowania skał magmowych i metamorficznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat procesów magmowych i metamorficznych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Petrologia skał magmowych (15 h): skład fazowy, chemiczny i właściwości fizyczne magm; pierwiastki główne, śladowe i izotopy, procesy generowania, migracji magm oraz ewolucji ich składu chemicznego i mineralnego; generacja i różnicowanie magm bazaltowych, granitoidy, magmatyzm alkaliczny, anortozyty, procesy pomagmowe; współczesny magmatyzm w różnych środowiskach geotektonicznych.
Petrologia skał metamorficznych (15 h): klasyfikacja procesów metamorfizmu, strefy, stopnie, zony metamorfizmu, minerały wskaźnikowe. Facje metamorficzne, typy baryczne metamorfizmu, serie facjalne. Procesy metamorficzne w różnych środowiskach geotektonicznych. Stabilne paragenezy minerałów metamorficznych, reakcje metamorficzne, petrologia teoretyczna i eksperymentalna. Termodynamika reakcji metamorficznych, fluidy, metasomatoza, geotermometria i geobarometria, modelowania termodynamiczne, ścieżki P-T-t metamorfizmu. Ultrametamorfizm.

Laboratory classes:

Separacja składników skał, identyfikacja minerałów i określenie ich cech krystalochemicznych, analiza cech strukturalnych i teksturalnych oraz składu chemicznego skał (10 h).
Interpretacja genezy skał głębinowych i wylewnych na podstawie obserwacji mikroskopowych (10 h).
Skały metamorficzne: interpretacja genezy na podstawie składu mineralnego i chemicznego, mikrostruktur i mikrotekstur (10 h).

Practical classes:

Interpretacja genezy skał magmowych na podstawie mikrostruktur magmowych oraz danych geochemicznych i izotopowych (8 h).
Analiza równowag i reakcji mineralnych na podstawie mikrostruktur. Modelowanie termodynamiczne równowag fazowych, określanie warunków P-T i ścieżek P-T-t metamorfizmu na podstawie mikrostruktur, mikrotekstur i danych geochemicznych (10 h).
Zastosowanie programów komputerowych MELTS, TWQ, Perplex, Thermocalc (5h).
Identyfikacja protolitu i rekonstrukcja historii metamorficznej przykładowych skał na podstawie próbek i otrzymanych danych geochemicznych, izotopowych i geochronologicznych (7 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 170 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 58 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in practical classes 30 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 ocena z egzaminu + 0,3 * ocena z ćwiczeń lab. + 0,3 ocena z zajęć praktycznych

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone kursy podstawowej mineralogii, petrografii i geochemii oraz metod badań minerałów i skał.

Recommended literature and teaching resources:

Raymond L. A. – Petrology. The Study of Igneous, Sedimentary & Metamorphic Rocks, 2nd ed., 2002.
Majerowicz A., Wierzchołowski B. – Petrologia skał magmowych, Warszawa 1990.
MacKenzie W.S., Donaldson C.H., Guilford C. – Atlas of Igneous Rocks and their Textures, Longman.
Miyashiro Akiho – Metamorphic Petrology. Oxford University Press, 1994.
Winter J. D. – An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology, Prentice Hall 2001.
Yardley Bruce W. D. – An Introduction to Metamorphic Petrology. Longman, 1989.,
Vernon R.H. – A practical guide to Rock Microstructure. Cambrige University Press, 2004
Connolly J. – Perple_X – Tutorial: http://www.perplex.ethz.ch/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None