Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geochemistry of elements and mineral assemblages
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-103-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gołębiowska Bożena (goleb@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Metody badania i interpretacji procesów geochemicznych rządzących dystrybucją pierwiastków np. specjacja pierwiastków, tworzenie asocjacji i paragenez mineralnych, zastępowanie itp.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. Podejmuje starania, aby przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. GG2A_K03, GG2A_K02 Oral answer,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi opracować projekt poszukiwań na podstawie obserwowanych paragenez i asocjacji pierwiastków wskaźnikowych GG2A_K01, GG2A_U07 Report
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat wybranych cykli geochemicznych pierwiastków w skali globalnej GG2A_W01, GG2A_U01 Report,
Test
M_W002 Umie scharakteryzować na podstawie próbek i literatury przykładowe istotne surowcowo paragenezy mineralne GG2A_K03, GG2A_U01, GG2A_W11 Report
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat dystrybucji pierwiastków na Ziemi i przyczyn dyferencjacji chemicznej GG2A_W01, GG2A_U01 Test,
Report
M_W004 Ma ogólną wiedzę na temat facji geochemicznych GG2A_W01, GG2A_U01 Test
M_W005 Potrafi opisać i wytłumaczyć procesy geochemiczne rządzące zachowaniem wybranych pierwiastków w środowiskach geologicznych GG2A_W01, GG2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. Podejmuje starania, aby przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować projekt poszukiwań na podstawie obserwowanych paragenez i asocjacji pierwiastków wskaźnikowych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat wybranych cykli geochemicznych pierwiastków w skali globalnej + - - - - - + - - - -
M_W002 Umie scharakteryzować na podstawie próbek i literatury przykładowe istotne surowcowo paragenezy mineralne + - - - - - + - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat dystrybucji pierwiastków na Ziemi i przyczyn dyferencjacji chemicznej + - - - - - + - - - -
M_W004 Ma ogólną wiedzę na temat facji geochemicznych + - - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi opisać i wytłumaczyć procesy geochemiczne rządzące zachowaniem wybranych pierwiastków w środowiskach geologicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Budowa i skład chemiczny jądra, płaszcza, skorupy, hydrosfery i biosfery. Mechanizmy dyferencjacji chemicznej, które doprowadziły do współczesnej dystrybucji pierwiastków na Ziemi. Dyferencjacja pierwiastków w procesach magmowych i metamorficznych oraz w procesach związanych ze strefą hipergeniczną i skałami osadowymi. Facje geochemiczne. Cykle geochemiczne pierwiastków na przykładzie C, Fe, P, N i S. Geochemia szczegółowa wybranych pierwiastków z grup: litowców, berylowców, skandowców, tytanowców, wanadowców, chromowców, manganowców, triady żelazo-kobalt-nikiel, platynowców, miedziowców, cynkowców, borowców, węglowców, azotowców, tlenowców i fluorowców. Przykłady charakterystycznych paragenez mineralnych istotnych surowcowo powstających w środowiskach magmowych i pomagmowych, metamorficznych i metasomatycznych oraz w środowiskach tworzenia się skał osadowych. Geochemiczne przyczyny asocjacji niektórych głównych i śladowych pierwiastków w złożach, pierwiastki wskaźnikowe (pathfinder elements).

Practical classes:

1) Projekt z opróbowania, przygotowania do analiz, analizy i interpretacji zawartości całkowitej i specjacji wybranych pierwiastków w glebach. Wyjaśnienie przyczyn specyficznego zachowania geochemicznego wybranych pierwiastków w strefie hipergenicznej.

2) Projekt z opisu, i charakterystyki wybranej paragenezy mineralnej w przykładowym klasycznym wystąpieniu złożowym w Polsce: geochemiczne przyczyny powstania wybranej paragenezy mineralnej, geochemiczne związki pierwiastków głównych i śladowych, dobór i zastosowanie metod analitycznych dla powiązania składu chemicznego i mineralnego materiałów geologicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3* aktywność na zajęciach + 0,4*ocena z prezentacji posterowej + 0,4*oceny z prezentacji multimedialnej

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone kursy podstawowej mineralogii, petrografii i geochemii oraz metod badań minerałów i skał.

Recommended literature and teaching resources:

Rollinson H., 1993. Using geochemical data. Longman Scientific & Technical, New York. 352 s.
Richardson S. M., McSween Jr H. Y., 1989: Geochemistry. Pathways and Processes, 488 s.
White W.M., 2007.Geochemistry.
The Encyclopedia of Geochemistry and Environmental science. 1972. Van Nostrand Reinhold Company.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
Cs-bearing beryl evolving to pezzottaite from the Julianna pegmatitic system, SW Poland / Adam PIECZKA, Eligiusz Szełęg, Adam Szuszkiewicz, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Sylwia ZELEK, Sławomir Ilnicki, Krzysztof Nejbert, Krzysztof Turniak // The Canadian Mineralogist ; ISSN 0008-4476. — 2016 vol. 54 no. 1, s. 115–124. Tin sulphides from the eastern envelope of the Karkonosze granite: preliminary data / Marta POLAK, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Adam PIECZKA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2016 vol. 45, s. 91–92.

The philipsbornite-segnitite solid-solution series from Rędziny, eastern metamorphic cover of the Karkonosze granite (SW Poland) / Bożena GOŁĘBIOWSKA, Adam WŁODEK, Adam PIECZKA, Olaf Borkiewicz, Marta POLAK // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2016 vol. 86 iss. 1, s. 73–83.

The Baklia Fault Zone – a regional strike-slip zone splitting Prins Karls Foreland (Svalbard) / Grzegorz ZIEMNIAK, Jerzy CZERNY, Maciej MANECKI, Karolina KOŚMIŃSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. 2016 vol. 42 no. 1, s. 142–143. Magma storage of an alkali ultramafic igneous suite from Chamberlindalen, SW Svalbard / Karolina GOŁUCHOWSKA, Abigail K. Barker, Jerzy CZERNY, Jarosław MAJKA, Maciej MANECKI, Milena FARAJEWICZ, Maciej DWORNIK // Mineralogy and Petrology ; ISSN 0930-0708. — 2016 vol. 110 iss. 5, s. 623–638. Two garnet growth events in polymetamorphic rocks in southwest Spitsbergen, Norway: insight in the history of Neoproterozoic and early Paleozoic metamorphism in the High Arctic / Jarosław MAJKA, Karolina KOŚMIŃSKA, Stanisław Mazur, Jerzy CZERNY, Karsten Piepjohn, Maciej DWORNIK, Maciej MANECKI // Canadian Journal of Earth Sciences ; ISSN 0008-4077. — 2015 vol. 52 iss. 12, s. 1045–1061.
Additional information:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy, dopuszczalne są 2 nieobecności pod warunkiem odrobienia tematów i wykonania zaległych prac po uzgodnieniu z prowadzącymi.