Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Crystallography and crystal chemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-104-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. GG2A_K01 Test,
Report
Skills
M_U001 Potrafi prezentować struktury minerałów dla struktur zdeponowanych w bazach danych strukturalnych. GG2A_U10, GG2A_U03, GG2A_U04 Test,
Report
M_U002 Umie scharakteryzować krystalochemię pierwiastków śladowych na podstawie próbek i literatury. GG2A_U10, GG2A_U11 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat teorii sieciowej budowy kryształów GG2A_W01, GG2A_U02 Test,
Report
M_W002 Posiada wiedzę na temat krystalochemii minerałów o wiązaniach kowalencyjnych, jonowych, metalicznych i molekularnych. GG2A_W01 Test
M_W003 Potrafi opisać i wytłumaczyć prawa i procesy krystalochemiczne rządzące podstawieniami izomorficznymi w minerałach. GG2A_W01, GG2A_U10 Test,
Report
M_W004 Rozpoznaje elementy symetrii kryształów, potrafi przyporzadkować do układ krystalograficznego, określa grupę punktową kryształu GG2A_W01, GG2A_W05 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prezentować struktury minerałów dla struktur zdeponowanych w bazach danych strukturalnych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie scharakteryzować krystalochemię pierwiastków śladowych na podstawie próbek i literatury. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat teorii sieciowej budowy kryształów - + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat krystalochemii minerałów o wiązaniach kowalencyjnych, jonowych, metalicznych i molekularnych. - + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi opisać i wytłumaczyć prawa i procesy krystalochemiczne rządzące podstawieniami izomorficznymi w minerałach. - + - - - - - - - - -
M_W004 Rozpoznaje elementy symetrii kryształów, potrafi przyporzadkować do układ krystalograficznego, określa grupę punktową kryształu - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Teoria sieciowej budowy kryształów. Komórka elementarna. Układy krystalograficzne.
Konstrukcja sieci odwrotnej dla wybranych przykładów minerałów. Centrowania sieci.
2. Elementy symetrii punktowej i wyznaczanie klasy geometrycznej kryształu. Rozpoznawanie elementów symetrii modeli kryształów i układu krystalograficznego, określanie grupy punktowej.
Wskaźnikowanie ścian kryształów. Morfologia ścian. Pokrój kryształów i rzut stereograficzny brył. Eksperymentalne wyznaczanie grupy punktowej dla realnych kryształów.
3. Macierzowe ujęcie operatorów symetrii. Konstruowanie i badanie macierzy przekształceń reprezentujących symetrię punktową.
4. Otwarte elementy symetrii. Grupy przestrzenne. Notacja i symbolika międzynarodowa. Pozycje Wyckoffa.
5. Macierzowe ujęcie operatorów symetrii otwartej.
6. Krystalografia fizyczna, oddziaływanie promieni X z materią, własności fizyczne kryształów – zasada Neumanna.
7. Krystalografia strukturalna. Sieć przestrzenna kryształu a struktura kryształu. Typy struktur krystalicznych z uwzględnieniem typów oddziaływań międzyatomowych. Podstawy mineralogii strukturalnej: upakowanie atomów/jonów w strukturze minerałów, predyspozycje pierwiastków do zajmowania określonych pozycji w komórkach elementarnych minerałów, oddziaływania bliskiego i dalekiego zasięgu a właściwości minerałów.
8. Programy komputerowe do wizualizacji struktur krystalicznych minerałów. Analiza struktur krystalicznych (typy oddziaływań, długości wiązań, kąty walencyjne, kąty torsyjne, wielościany koordynacyjne, itp.).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in practical classes 30 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4*ocena z kolokwium + 0,6*ocena ze sprawozdań z zajęć projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone kursy podstawowej mineralogii, krystalografii i geochemii oraz rentgenografii.

Recommended literature and teaching resources:

M. Handke, M. Rokita, A. Adamczyk 2008. Krystalografia i krystalochemia dla ceramików. UWND AGH Kraków.
J. Chojnacki 1971. Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej. PWN Warszawa.
Materiały i programy komputerowe udostępniane na zajęciach.
Materiały na stronie internetowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None