Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrology of sedimentary rocks
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-201-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Górniak Katarzyn (gorniak@agh.edu.pl)
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
Module summary

Interpretacja wyników badań składników skał osadowych w aspekcie genezy, klasyfikacji i wykorzystania tych danych do interpretacji procesów geologicznych i analizy basenów sedymentacyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. GG2A_K02 Presentation,
Project
Skills
M_U001 Potrafi powiązać cechy petrograficzne z genezą skały. GG2A_W01, GG2A_U03 Presentation,
Project
M_U002 Potrafi powiązać cechy krystalochemiczne minerałów z genezą skał. GG2A_W01, GG2A_U03 Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat genezy, klasyfikacji i występowania skał osadowych. GG2A_W01, GG2A_W05, GG2A_U01 Examination
M_W002 Ma wiedze na temat związku cech petrograficznych z genezą skały. GG2A_W01, GG2A_W05 Examination
M_W003 Ma wiedzę na temat związku cech krystalochemicznych minerałów z genezą skały. GG2A_W01, GG2A_U01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi powiązać cechy petrograficzne z genezą skały. + - + - - - + - - - -
M_U002 Potrafi powiązać cechy krystalochemiczne minerałów z genezą skał. + - + - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat genezy, klasyfikacji i występowania skał osadowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedze na temat związku cech petrograficznych z genezą skały. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat związku cech krystalochemicznych minerałów z genezą skały. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Stadia powstawania i ewolucji skał osadowych. Procesy egzogeniczne: wietrzenie, erozja, transport, sedymentacja, diageneza. Kontynentalne i morskie środowiska depozycji w świetle tektoniki płyt litosfery, współczesne środowiska sedymentacyjne (6 h).
Metodyka badań petrologicznych skał osadowych (4 h).
Skały okruchowe: budowa skał okruchowych, analiza uziarnienia, morfologia i charakter powierzchni ziarn, skład materiału klastycznego, dojrzałość osadu, proweniencja skał okruchowych w badaniach minerałów ciężkich (8 h).
Skały ilaste: powstawanie, diageneza i procesy transformacji, skład mineralny i chemiczny, typy genetyczne skał ilastych i ich rola w historii Ziemi, datowanie minerałów autigenicznych (6 h).
Skały węglanowe: budowa skał węglanowych i ich składniki, klasyfikacje teksturalne wapieni, struktury pierwotne i diagenetyczne, analizy izotopów trwałych w petrologii skał osadowych (4 h).
Skały krzemionkowe: typy skał, powstawanie i diageneza, składniki skał krzemionkowych (1 h).
Ewaporaty: skład mineralny i chemiczny, procesy ewaporacji, zmiany na etapie diagenezy(1 h).

Laboratory classes:

Wykonanie badań mikroskopowych dla wybranych skał osadowych. Interpretacja budowy geologicznej obszarów źródłowych dla skał okruchowych w oparciu o badania mikroskopowe, rentenograficzne i analizy chemiczne. Interpretacja historii diagenetycznej skał osadowych w oparciu o badania mikroskopowe, rentenograficzne i analizy chemiczne.

Practical classes:

Opracowanie wyników badań mikroskopowych, rentgenowskich i geochemicznych oraz ich interpretacja. Prezentacja wyników badań petrologicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in practical classes 15 h
Completion of a project 30 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu + 0,3 * ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,2 ocena z zajęć praktycznych

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza w zakresie mineralogii, petrografii, geochemii i metod badań minerałów i skał.

Recommended literature and teaching resources:

Boggs S., Jr. 2009 – Petrology of sedimentary rocks. Cambridge University Press.
Łydka K., 1985 – Petrologia skał osadowych. Wyd. Geol. Warszawa.
Manecki A., Muszyński M., 2008: Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków.
Potter P.E., Maynard J.B., Depetris P.J., 2005 – Mud and mudstones. Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg.
Tucker M.E., 2001 – Sedimentary petrology. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
Tucker M.E., Bathurst R.G.C. 1990 – Carbonate diagenesis. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
Velde B., 1995 – Origin and mineralogy of clays. Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Górniak, K., Szydłak, T., Gaweł, A., Klimek, A., Tomczyk, A., Sulikowski, B., Olejniczak, Z., Motyka, J., Serwicka, E.M., Bahranowski, K. (2016). Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach. Clay Minerals, 51, 97-122.
Górniak, K., Szydłak, T., Gaweł, A., Klimek, A., Tomczyk, A., Motyka, J., Bahranowski, K. (2017). Smectite-, silica- and zeolites-bearing raw materials (Hliník nad Hronom bentonite, Slovakia) – A new approach using integrated petrographic and mineralogical studies. Applied Clay Science, 141, 180-191.
Górniak K., Bahranowski K., Gaweł A., Marynowski L., Szydłak T. (2008). Middle Jurassic black shales (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance of one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt. Geoturystyka, 2, s. 19–24.
Górniak K. (2017). Insights into marls from optical and back-scattered electron petrography: an example from the Outer Carpathians (Poland). Journal of Sedimentary Research, 87, s. 288–311.
Górniak K., Gaweł A., Muszyński M., Protas A., Ratajczak T., Szydłak T. (2004). Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego. W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice [red. A. Protas, Z. Mikołajewski, A. Buniak]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 67–95.
Górniak K., Gaweł A., Muszyński M., Protas A., Ratajczak T., Szydłak T. (2004). Wpływ głębokości pogrzebania na proces illityzacji smektytu w czarnych łupkach dinantu z Pomorza Zachodniego. W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice [red. A. Protas, Z. Mikołajewski, A. Buniak]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 43–66.
Górniak K. (1997). The role of diagenesis in the formation of kaolinite raw materials in the Santonian sediments of the North-Sudetic Trough (Lower Silesia, Poland). Applied Clay Science, 12, 4, s. 313–328.

Additional information:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i zajęciach praktycznych jest obowiązkowa. Nieobecność na więcej niż 20% zajęć uniemożliwia uzyskanie zaliczenia. Uzupełnienie zaległości jest wymagane w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie ustnej prezentacji i dyskusji wyników 5 projektów. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji.
Zaliczenie zajęć praktycznych odbywa się na podstawie pisemnych sprawozdań z 5 projektów. Ocena z zajęć praktycznych jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawozdań.
Wszystkie prezentacje i sprawozdania muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Poprawa jest możliwa maksymalnie dwukrotnie w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia.
Negatywną ocenę z egzaminu można poprawić w maksymalnie dwóch terminach poprawkowych.