Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applied mineralogy and geochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-203-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr inż. Marszałek Mariola (mmarszal@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pawlikowski Maciej (mpawlik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K005 Student ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o środowisku z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi.
Skills
M_U003 Student posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu Test
M_U004 Student umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych Test
M_U006 Student rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim Activity during classes,
Test
M_U007 Student dostrzega szerokie zastosowania uprawianej przez siebie dyscypliny w innych dziedzinach życia i nauki Test
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o środowisku z naukami humanistycznymi i medycznymi Test
M_W002 Student rozumie bezpośrednie aplikacje nauk mineralogicznych w przemyśle Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K005 Student ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o środowisku z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U003 Student posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu + - - - - - - - - - -
M_U004 Student umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych + - - - - - - - - - -
M_U006 Student rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim + - - - - - - - - - -
M_U007 Student dostrzega szerokie zastosowania uprawianej przez siebie dyscypliny w innych dziedzinach życia i nauki + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o środowisku z naukami humanistycznymi i medycznymi + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie bezpośrednie aplikacje nauk mineralogicznych w przemyśle + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Minerals and medicine (4h).
Petroarcheology. Mineralogical and geochemical analyses of artifacts (4h).
Mineralogy and geochemistry of ancient paints and paintings (4h).
Mineral synthesis (2h).
Mineral engineering, modification of mineral properties, application of mineral catalysts in chemical engineering (4h).
Application of mineralogical methods in the industry (2h).
Geomicrobiology and microbially-aided hydrometallurgy (4h).
Application of mineralogical methods in the exploration of polar regions on Spitsbergen (2h).
Environmental mineralogy (2h).
Aeromineralogy. Stones in the architecture and environmental pollution (2h).

Minerały a medycyna, biomineralogia (4h). Petroarcheologia. Badanie artefaktów muzealnych metodami mineralogicznymi (4h). Mineralogia i geochemia farb i pigmentów stosowanych w przeszłości z zdobnictwie (4h). Synteza mineralna (2h). Inżynieria mineralna i modyfikacja właściwości minerałów naturalnych i syntetycznych, katalizatory mineralne w inżynierii chemicznej (4h). Zastosowanie metod mineralogicznych w laboratoriach różnych gałęzi przemysłu (2h). Geomikrobiologia i bakteryjnie wspomagana hydrometalurgia (4h). Metody mineralogiczne i geochemiczne w badaniach polarnych na Spitsbergenie (2h). Mineralogia środowiska (2h). Aeromineralogia. Metody mineralogiczne w ochronie zabytków (2h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1.0 x ocena z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość j.angielskiego
Znajomość podstaw mineralogii
Znajomość podstaw chemii i geochemii

Recommended literature and teaching resources:

Blicharski M. 1995. Wstęp do Inżynierii Materiałowej, Wyd. AGH, Kraków.
Pawlikowski M., 1995. Sekrety mineralizacji tkanek. Wyd. PAN Kraków
Kurt Konhauser (2007) Introduction to Geomicrobiology.
Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., 2000. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. WNT, Warszawa.
Sarbak Z. 2005. Metody instrumentalne w badaniach adsorbentów i katalizatorów, Wydawnictwo Naukowe UAM.
Marszałek M., 1994 – Mineralogiczno-petrograficzne metody badań podatności na niszczenie zabytkowej architektury kamiennej. Ochrona Zabytków 3-4, 281-288
Kacperski M., 2003 – Nanokompozyty polimerowe cz. II. Nanokompozyty na podstawie polimerów termoplastycznych i krzemianów warstwowych. Polimery, 48, 85-90.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do projektów dostępne na stronie internetowej przedmiotu
udostępnianej przez prowadzącego w trakcie semestru.
Przedmiot zaliczany jest w jednym terminie na zakończenie semestru na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i sprawozdań/projektów złożonych w przewidzianym czasie.