Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elements of mineral processing
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-205-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
dr inż. Surowiak Agnieszka (asur@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. GG2A_K01 Oral answer,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów ich rozdziału i wzbogacenia. GG2A_U12, GG2A_U17 Report
M_U002 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. GG2A_U03, GG2A_U16 Report
M_U003 Potrafi dobrać odpowiednie metody przeróbcze i zaprojektować prosty układ technologiczny dla przeróbki wybranego surowca mineralnego. GG2A_U12, GG2A_U13, GG2A_U16 Project
Knowledge
M_W001 Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych. GG2A_W01 Test,
Report
M_W002 Umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych. GG2A_W07, GG2A_W01 Test,
Report
M_W003 Ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować. GG2A_W08, GG2A_W11 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów ich rozdziału i wzbogacenia. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać odpowiednie metody przeróbcze i zaprojektować prosty układ technologiczny dla przeróbki wybranego surowca mineralnego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Sposoby określania i przedstawiania składu granulometrycznego materiałów uziarnionych. Wyznaczanie zawartości różnych klas ziarnowych z krzywej składu ziarnowego.
2. Schemat operacji przesiewania. Podstawowe równania bilansu klas ziarnowych. Obliczanie wychodów produktów przesiewania z bilansu poszczególnych klas ziarnowych w nadawie i produktach rozdziału.
3. Ocena procesu przesiewania. Wpływ wybranych czynników (obciążenie, wilgotność, uziarnienie) na skuteczność procesu. Wyznaczanie skuteczności technologicznej przesiewania.
4. Kilkustadialne kruszenie surowców mineralnych w wybranych kruszarkach. Ocena wpływu rozdrabnianych surowców oraz zastosowanych urządzeń na efekty kruszenia. Wyznaczanie stopni rozdrabniania.
5. Badanie procesu mielenia surowców w młynach kulowym i prętowym. Ocena wpływu właściwości geomechanicznych surowców, czasu ich mielenia oraz wypełnienia młyna mielnikami na efekty mielenia. Wyznaczanie stopni rozdrabniania.
6. Kolokwium zaliczeniowe.
7. Swobodne i skrępowane opadanie ziaren w ośrodku ciekłym. Wyznaczanie granicznej prędkości opadania ziaren. Wykreślanie krzywych rozdziału dla procesów klasyfikacji.
8. Klasyfikacja w hydraulicznym klasyfikatorze pionowo-prądowym przy różnych prędkościach strumienia wznoszącego. Wyznaczanie wybranych wskaźników ostrości klasyfikacji.
9. Badanie wpływu zmian wybranych parametrów konstrukcyjnych i ruchowych pracy hydrocyklonu na wielkość ziarna podziałowego i zawartość fazy stałej w produktach rozdziału. Interpretacja wyników analiz granulometrycznych. Ocena dokładności klasyfikacji.
10. Ocena wzbogacalności surowca mineralnego. Analiza densymetryczna w cieczach ciężkich. Krzywe wzbogacalności Henry’ego. Dobór rodzaju i sposobu realizacji procesu wzbogacania w oparciu o wskaźniki wyznaczone z krzywej wzbogacalności.
11. Rozdział w osadzarce. Badanie różnych czynników wpływających na skuteczność rozdziału.
12. Odsiarczanie miału węglowego na stole koncentracyjnym. Obliczanie wychodów produktów rozdziału, stopni wzbogacania i zubożenia, uzysków i strat poszczególnych składników.
13. Flotacja rud metali nieżelaznych. Określenie wpływu ilości dodawanych odczynników na wychody koncentratów.
14. Wzbogacanie magnetyczne minerałów silnie i słabo magnetycznych. Ocena kinetyki separacji magnetycznej.
15. Schematy technologiczne w zakładach przeróbki surowców mineralnych. Bilansowanie operacji przeróbczych. Projektowanie układu technologicznego dla wybranego surowca mineralnego.
16. Kolokwium zaliczeniowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 6 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,35 x ocena z kolokwium I + 0,35 x ocena z kolokwium II + 0,3 x średnia ocena ze sprawozdań lab.

Prerequisites and additional requirements:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych wymagany jest strój ochronny.

Recommended literature and teaching resources:

1. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T., 1983. Zarys technologii procesów przeróbczych .
2. Blaschke J., 1987. Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych.
3. Drzymała J., 2001. Podstawy mineralurgii.
4. Stępiński W., 1964. Wzbogacanie grawitacyjne.
5. Sztaba K. 1993. Przesiewanie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. BROŻEK M., SUROWIAK A.: Argument of separation at upgrading in the JIG — Argument rozdziału przy wzbogacaniu w osadzarce, Archives of Mining Sciences 2010, vol. 55 iss. 1, s. 21–40. — Bibliogr. s. 39–40
2. KRAWCZYKOWSKI D., KRAWCZYKOWSKA A., TRYBALSKI K.: Laser particle size analysis – the influence of density and particle shape on measurement results, Mineral Resources Management 2012, t. 28 z. 4 s. 101–112, s. 110–111
3. KRAWCZYKOWSKI D., KRAWCZYKOWSKA A.: Influence of particle shape on balancing the classification products given by hydrocyclones on the basis of the results of laser particle size analysis — Wpływ kszatłtu ziaren surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia, AGH Journal of Mining and Geoengineering 2012, vol. 36 no. 4, s. 67–74
4. NOWAK A., SUROWIAK A.: Analiza efektów wzbogacania i odsiarczania drobnych klas miałów węglowych w separatorach zwojowych — Analysis of the effects of beneficiation and desulfurization of fine fractions of fine coals in spiral separators, Przegląd Górniczy 2011, t. 67 nr 7–8, s. 65–71
5. OLEJNIK T., SUROWIAK A., GAWENDA T., NIEDOBA T., TUMIDAJSKI T.:Wielowymiarowe charakterystyki węgli jako podstawa do oceny i korekty technologii ich wzbogacania — Multidimensional coal characteristics as the basis to evaluation and adjustment of its benefication technology, Górnictwo i Geoinżynieria 2010, R. 34 z. 4/1, s. 207–216
6. SARAMAK D., KRAWCZYKOWSKA A., MŁYNARCZYKOWSKA A.: Effects of high pressure ore grinding on the efficiency of flotation operations — Wpływ procesu wysokociśnieniowego rozdrabniania rud na efektywność operacji flotacji, Archives of Mining Sciences 2014, vol. 59 no. 3, s. 731–740
7. SIDOR J., FOSZCZ D., TOMACH P., KRAWCZYKOWSKI D.: Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych, Cuprum 2015, nr 2, s. 71–85

Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z obydwu kolokwiów oraz przyjęte wszystkie sprawozdania
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Jeżeli Student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń, może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.
Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat oraz jest wolne miejsce przy stanowisku. W razie braku możliwości odrobienia zajęć, innym sposobem jest opracowanie zagadnienia ustalonego z prowadzącym.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.