General information:
Name:
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-209-MS-s
Faculty of:
Foreign Languages College
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. GG2A_U06, GG2A_U05, GG2A_U01 Examination,
Test,
Test results
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. GG2A_U06, GG2A_U05, GG2A_U01 Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. GG2A_U06, GG2A_U05, GG2A_U01 Examination,
Execution of exercises,
Essays written during classes
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. GG2A_U06, GG2A_U05, GG2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język angielski B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału GGiOŚ

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA
Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu matematyki, czytanie działań i równań matematycznych
2. Pierwiastki chemiczne, związki oraz reakcje chemiczne
3. Podstawowe prawa energetyki, wybrane pojęcia z zakresu fizyki
4 Zanieczyszczenie środowiska produktami spalania paliw kopalnych
5 Metody usuwania odpadów chemicznych.
6. Wykorzystywanie odpadów spalania paliw kopalnych.
7. Technologia czystego węgla.
8. Sekwestracja dwutlenku węgla
9. Źródła energii odnawialnej: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna.
10. Energia biomasy, platformy biomasy
11. Spalanie i gazyfikacja
12. Pompy ciepła
13. Gospodarka energetyczna
14. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie energii odnawialnej

;

FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
3. Wygłaszanie prezentacji
4. Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna )

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in study tours 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Recommended literature and teaching resources:

Paul Dummet, Energy English For the Gas and Electricity Industries

Keith Kelly, Science

Agata Czerw, Barbara Durlik, Monika Hryniewicz, Geo-English, Język angielski dla studentów Geodezji i Inżynierii Środowiska

Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English Vocabulary and Grammar

Sue Elworthy, Jane Holder, Environmental Protection: Texts and Materials

David Bonamy, Technical English 3

Materiały własne opracowane w oparciu o anglojęzyczne artykuły naukowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA, zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 25/2012, ilość godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) wynosi między 15 a 30 godzin, w zależności od decyzji Rady Wydziału. Rozplanowanie godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) w semestrze uzależnione jest również od decyzji Rady Wydziału.