Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
MSc thesis seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-304-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Rozwijanie umiejętności projektowania prac badawczych, zaawansowanych poszukiwań literaturowych, edycji manuskryptów naukowych, raportów i prezentacji wyników.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i przyjmowania wniosków. GG2A_K02, GG2A_U04, GG2A_W04 Participation in a discussion,
Presentation
Skills
M_U001 Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia. GG2A_U04, GG2A_U01 Participation in a discussion,
Presentation
M_U002 Potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski. GG2A_U10, GG2A_U01 Participation in a discussion,
Presentation
M_U003 Opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. GG2A_K01, GG2A_U04 Participation in a discussion,
Presentation
M_U004 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy magisterskiej oraz jej publicznego przestawienia. GG2A_U03, GG2A_U04 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i przyjmowania wniosków. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U003 Opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U004 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy magisterskiej oraz jej publicznego przestawienia. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania dyplomowej pracy magisterskiej. Opracowują prezentację o wykowywanej pracy magisterskiej oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta tez, metod i innych rozwiązań badawczych zastosowanych w celu rozwiązania omawianego problemu badawczego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na podstawie obecności i złożenia kompletu projektów i prac tematycznych.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność posługiwania się edytorem tekstu i edytorem prezentacji multimedialnej.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Obowiązuje złożenie i zaliczenie
wszystkich projektów bez względu na obecność na zajęciach. Ocena końcowa wynika z aktywności na
zajęciach, terminowości złożenia projektów i poprawności wykonania zadań.

Recommended literature and teaching resources:

Wydziałowe zasady redakcji prac magisterskich.

E. Opoka: „Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych“. Wyd Polit.
Śląskiej, 1999.
G. Gambarelli, Z. Łucki: „Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską“. Universitas Kraków, 1998.
P. Kenny: „Panie Przewodniczący, Panie, Panowie…“. Oficyna Wyd. Polit. Wrocławskiej, 1995.Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa:
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
The Baklia Fault Zone – a regional strike-slip zone splitting Prins Karls Foreland (Svalbard) / Grzegorz ZIEMNIAK, Jerzy CZERNY, Maciej MANECKI, Karolina KOŚMIŃSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. 2016 vol. 42 no. 1, s. 142–143. Magma storage of an alkali ultramafic igneous suite from Chamberlindalen, SW Svalbard / Karolina GOŁUCHOWSKA, Abigail K. Barker, Jerzy CZERNY, Jarosław MAJKA, Maciej MANECKI, Milena FARAJEWICZ, Maciej DWORNIK // Mineralogy and Petrology ; ISSN 0930-0708. — 2016 vol. 110 iss. 5, s. 623–638. Two garnet growth events in polymetamorphic rocks in southwest Spitsbergen, Norway: insight in the history of Neoproterozoic and early Paleozoic metamorphism in the High Arctic / Jarosław MAJKA, Karolina KOŚMIŃSKA, Stanisław Mazur, Jerzy CZERNY, Karsten Piepjohn, Maciej DWORNIK, Maciej MANECKI // Canadian Journal of Earth Sciences ; ISSN 0008-4077. — 2015 vol. 52 iss. 12, s. 1045–1061.
Additional information:

.