Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
M.Sc. thesis
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-305-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pawlikowski Maciej (mpawlik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pieczka Adam (pieczka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Opracowując pracę dyplomową myśli i działa kreatywnie, właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania, dostrzega potrzebę upowszechniania wyników i kształtowania opinii społecznej z poszanowaniem różnych punktów widzenia GG2A_K03, GG2A_K01 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informację naukową i dane z różnych źródeł oraz właściwie je wykorzystać dla wyciągnięcia poprawnych i uzasadnionych wniosków związanych z tematem realizowanej pracy magisterskiej, zarówno z literatury, baz danych jak i z innych źródeł, po polsku i w języku obcym. Potrafi je prawidłowo opracować, zinterpretować i użyć w pracy. GG2A_U03, GG2A_U05, GG2A_U01, GG2A_U06 Diploma thesis
M_U002 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia GG2A_U05, GG2A_K01 Presentation,
Participation in a discussion
M_U003 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy inżynierskiej oraz jej publicznego przestawienia GG2A_U04, GG2A_U19, GG2A_U10, GG2A_U14 Presentation
Knowledge
M_W001 Potwierdza nabycie określonych umiejętności naukowych i zawodowych oraz wykazuje wiedzę fachową w zakresie charakteryzującym absolwenta studiów II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia. GG2A_W11 Examination,
Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Opracowując pracę dyplomową myśli i działa kreatywnie, właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania, dostrzega potrzebę upowszechniania wyników i kształtowania opinii społecznej z poszanowaniem różnych punktów widzenia - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informację naukową i dane z różnych źródeł oraz właściwie je wykorzystać dla wyciągnięcia poprawnych i uzasadnionych wniosków związanych z tematem realizowanej pracy magisterskiej, zarówno z literatury, baz danych jak i z innych źródeł, po polsku i w języku obcym. Potrafi je prawidłowo opracować, zinterpretować i użyć w pracy. - - - - - - - - - + -
M_U002 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia - - - - - - - - - + -
M_U003 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy inżynierskiej oraz jej publicznego przestawienia - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Potwierdza nabycie określonych umiejętności naukowych i zawodowych oraz wykazuje wiedzę fachową w zakresie charakteryzującym absolwenta studiów II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia. - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Praca dyplomowa jest oryginalnym opracowaniem w formie pisemnej określonego tematu, do realizacji którego niezbędne dane literaturowe, próbki, opisy, dokumentację graficzną i tabelaryczną oraz wyniki z interpretacją student zebral i opracował podczas
praktyki dyplomowej i w trakcie trwania studiów magisterskich.
Praca dyplomowa jest realizowana pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela
akademickiego (promotora pracy) w trakcie trwania całych studiów magisterskich. Manuskrypt pracy magisterskiej i prezentacja na obronę przygotowywane są w trybie systematycznych prac i konsultacji w ciągu trwania III semestru studiów. Tematem pracy
dyplomowej jest zagadnienie, którego rozwiązanie potwierdza nabycie określonych umiejętności
naukowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów II stopnia na kierunku
górnicto i geologia. Egzamin dyplomowy obejmuje:
- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia;
- prezentację recenzowanej pracy dyplomowej w formie oprawionego manuskryptu spełniającego wymogi merytoryczne i redakcyjne;
- dyskusję nad przebiegiem i wynikami pracy w obecności komisji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 580 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Preparation for classes 100 h
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Diploma thesis preparation 400 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez
promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią
arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy
dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Prerequisites and additional requirements:

uzyskanie absolutorium na II stopniu studiów

Recommended literature and teaching resources:

Literatura ustalona z promotorem obejmująca zakres wykonywanej pracy dyplomowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None