Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia podstawowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-103-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus7@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IT1A_K01, IT1A_K02 Test
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. IT1A_U01 Test
M_U002 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał; rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi IT1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi IT1A_W24 Test
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej IT1A_W24 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał; rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie, definicja geologii ogólnej, cele i zadania, omówienie programu, literatura zalecana. Powstanie Układu Słonecznego, powstanie kuli ziemskiej
2. Wiek Ziemi i metody jego oznaczania. Pojęcie czasu geologicznego. Budowa Ziemi. Struktura skorupy ziemskiej. Grawitacja. Stan termiczny i magnetyzm Ziemi
3. Główne założenia teorii tektoniki płyt litosferycznych. Przesłanki dryftu kontynentów, hipoteza Wegenera, krytyka dryftu kontynentalnego
4. Charakterystyka stref: akrecji, subdukcji i uskoków transformujących. Kraton, platforma, tarcza, ryft, aulakogen, obdukcja, ofiolity
5. Magmatyzm – plutonizm – powstawanie, różnicowanie i krystalizacja magmy. Szeregi reakcyjne i procesy pomagmowe. Intruzje zgodne i niezgodne. Klasyfikacja skał głębinowych. Intruzje magmowe
6. Wulkanizm – przyczyny, przebieg i produkty. Rozmieszczenie wulkanów, klasyfikacja zjawisk wulkanicznych
7. Diastrofizm. Ruchy pionowe skorupy ziemskiej. Izostazja Transgresje i regresje morskie. Niezgodności. Budowa sedymentosfery – jednostki sedymentacyjne, ułożenie warstw.
8. Deformacje skorupy ziemskiej, typy deformacji tektonicznych
9. Orogeneza, rodzaje orogenów, góry fałdowe Ziemi
10. Wietrzenie fizyczne, insolacja, dezintegracja granularna i blokowa, zamróz, strefa wiecznej marzłoci
11. Wietrzenie chemiczne. czynniki wietrzenia chemicznego, procesy i produkty wietrzenia chemicznego
12. Wody podziemne
13. Zjawiska krasowe i suffozja

Practical classes:

Tabela geochronologiczna. Cechy fizyczne minerałów – pokrój, łupliwość, przełam,przezroczystość, barwa, połysk, rysa, twardość, skala Mohsa i skala bezwzględna. Minerały skał magmowych – główne, poboczne, akcesoryczne. Podstawowe tekstury i struktury skał magmowych. Kryteria uproszczonej klasyfikacji skał magmowych, główni przedstawiciele. Minerały skał osadowych – allogeniczne i autigeniczne. Podstawowe tekstury i struktury skał osadowych. Kryteria klasyfikacji skal osadowych. Główne grupy skał osadowych: a) skały klastyczne i piroklastyczne; b) skały pochodzenia chemicznego, hydrogenicznego i organogenicznego: rezydualne skały ilaste, skały węglanowe, ewaporaty, skały krzemionkowe, skały żelaziste, skały alitowe i skały fosforanowe; c) kaustobiolity.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 14 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej i wykładowej.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii, geografii, fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

 Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
 Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
 Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
 Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
 Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
 Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
 Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
 Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
 Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
 Literatura w jęz. angielskim:
 Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
 Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
 Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
 Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
 Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
 Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
 Literatura w jęz. angielskim:
 Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
 Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
 Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2