Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geofizyka I
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-204-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Majewska Zofia (majewska@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Korytowska Barbara (basia@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi komunikować się z otoczeniem oraz postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej IT1A_K04, IT1A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych IT1A_U07, IT1A_U18 Examination,
Test
M_U002 Na podstawie zdobytej wiedzy analizuje i opisuje charakterystyki i parametry geofizyczne Ziemii IT1A_U07, IT1A_U03, IT1A_U18 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie geofizyki ogólnej i stosowanej. IT1A_W01, IT1A_W24 Examination,
Test
M_W002 Rozumie związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego. IT1A_W02, IT1A_W24 Examination,
Test
M_W003 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki Ziemi geofizyki poszukiwawczej IT1A_W22, IT1A_W24 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi komunikować się z otoczeniem oraz postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Na podstawie zdobytej wiedzy analizuje i opisuje charakterystyki i parametry geofizyczne Ziemii - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie geofizyki ogólnej i stosowanej. + - - - - - + - - - -
M_W002 Rozumie związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego. + - - - - - + - - - -
M_W003 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki Ziemi geofizyki poszukiwawczej + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Ziemskie pole siły ciężkości, potencjał siły ciężkości, jednostki przyspieszenia siły ciężkości i gradientów przyspieszenia siły ciężkości. Geoida, elipsoidy odniesienia. Wartości normalne siły ciężkości, pole normalne, GRS’80. Pomiary natężenia siły ciężkości, anomalie grawitacyjne, zasady redukcji Bouguera obserwowanej siły ciężkości. Siły lunisolarne. Interpretacja jakościowa zdjęcia grawimetrycznego (transformacje pola służące interpretacji jakościowej. Zasady interpretacji ilościowej, zadanie proste i odwrotne. Izostazja.
2. Pole magnetyczne Ziemi, magnetosfera. Elementy i składowe pola magnetycznego Ziemi oraz zasady ich pomiaru. Struktura pola magnetycznego Ziemi . Bieg wiekowy pola geomagnetycznego, wariacje pola. Anomalia magnetyczna, interpretacja jakościowa i ilościowa. Własności magnetyczne materii, zjawiska dia-, para- ferro-, ferri i antyferromagnetyzmu. Domeny magnetyczne, pętla histerezy i jej punkty charakterystyczne. Namagnesowanie skał i minerałów. Naturalna pozostałość magnetyczna. Minerały magnetyczne. Własności magnetyczne skał.
3. Potencjał i natężenie pola elektrycznego w jednorodnym ośrodku skalnym. Podział metod geoelektrycznych , rodzaje pól elektrycznych i elektromagnetycznych wykorzystywanych w badaniach geoelektrycznych. Zasięg głębokościowy. Metoda elektrooporowa – profilowanie i pionowe sondowanie oporności, rodzaje układów pomiarowych, oporność pozorna. Przekrój geoelektryczny, Pole normalne i anomalne. Zastosowanie badań geoelektrycznych. Metoda potencjałów własnych, metoda ciała naładowanego. Magnetotelluryka.
4. Metody geofizyki otworowej. Definicja stref wokół otworu wiertniczego – przemytej, filtracji, niezmienionej. Sondy pomiarowe.Elektrometria wiertnicza, profilowania akustyczne, gamma, profilowania magnetyczne (pola magnetycznego Ziemi, podatności magnetycznej, magnetyzmu jądrowego). Zasięg radialny w geofizyce otworowej. Interpretacja profilowań geofizycznych.
5. Sejsmologia – hipo- i epicentrum trzęsienia, rodzaje fal spręzystych, sejsmometr, sejsmogram, magnituda i jej znaczenie, izosejsty. Rozchodzenie się fal sprężystych we wnątrzu Ziemi, oznaczenia poszczególnych typów fal, pojęcie hodografu, wyznaczanie odległości epicentralnej. Budowa wnetrza Ziemi, model PREM. Predykcja trzęsień Ziemi..
6. Sejsmoakustyka – zjawisko emisji akustycznej (AE), jego źródła w skałach, układ pomiarowy, parametry AE w dziedzinie czasu i częstotliwości , zastosowania AE w geotechnice i innych dziedzinach.

Practical classes:

1. Ziemskie pole siły ciężkości, potencjał siły ciężkości, jednostki przyspieszenia siły ciężkości i gradientów przyspieszenia siły ciężkości. Geoida, elipsoidy odniesienia. Wartości normalne siły ciężkości, pole normalne, GRS’80. Pomiary natężenia siły ciężkości, anomalie grawitacyjne, zasady redukcji Bouguera obserwowanej siły ciężkości. Siły lunisolarne. Interpretacja jakościowa zdjęcia grawimetrycznego (transformacje pola służące interpretacji jakościowej. Zasady interpretacji ilościowej, zadanie proste i odwrotne. Izostazja.
2. Pole magnetyczne Ziemi, magnetosfera. Elementy i składowe pola magnetycznego Ziemi oraz zasady ich pomiaru. Struktura pola magnetycznego Ziemi . Bieg wiekowy pola geomagnetycznego, wariacje pola. Anomalia magnetyczna, interpretacja jakościowa i ilościowa. Własności magnetyczne materii, zjawiska dia-, para- ferro-, ferri i antyferromagnetyzmu. Domeny magnetyczne, pętla histerezy i jej punkty charakterystyczne. Namagnesowanie skał i minerałów. Naturalna pozostałość magnetyczna. Minerały magnetyczne. Własności magnetyczne skał.
3. Potencjał i natężenie pola elektrycznego w jednorodnym ośrodku skalnym. Podział metod geoelektrycznych , rodzaje pól elektrycznych i elektromagnetycznych wykorzystywanych w badaniach geoelektrycznych. Zasięg głębokościowy. Metoda elektrooporowa – profilowanie i pionowe sondowanie oporności, rodzaje układów pomiarowych, oporność pozorna. Przekrój geoelektryczny, Pole normalne i anomalne. Zastosowanie badań geoelektrycznych. Metoda potencjałów własnych, metoda ciała naładowanego. Magnetotelluryka.
4. Metody geofizyki otworowej. Definicja stref wokół otworu wiertniczego – przemytej, filtracji, niezmienionej. Sondy pomiarowe.Elektrometria wiertnicza, profilowania akustyczne, gamma, profilowania magnetyczne (pola magnetycznego Ziemi, podatności magnetycznej, magnetyzmu jądrowego). Zasięg radialny w geofizyce otworowej. Interpretacja profilowań geofizycznych.
5. Sejsmologia – hipo- i epicentrum trzęsienia, rodzaje fal spręzystych, sejsmometr, sejsmogram, magnituda i jej znaczenie, izosejsty. Rozchodzenie się fal sprężystych we wnątrzu Ziemi, oznaczenia poszczególnych typów fal, pojęcie hodografu, wyznaczanie odległości epicentralnej. Budowa wnetrza Ziemi, model PREM. Predykcja trzęsień Ziemi..
6. Sejsmoakustyka – zjawisko emisji akustycznej (AE), jego źródła w skałach, układ pomiarowy, parametry AE w dziedzinie czasu i częstotliwości , zastosowania AE w geotechnice i innych dziedzinach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Participation in practical classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Mortimer Zofia , Fizyka Ziemi, Skrypt AGH
Grawimetria Stosowana, Fajklewicz Z.,Wydawnictwa AGH, 2007
Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Blakely R. J., Cambridge University Press,1996,
Applied Geophysics [Paperback], Telford W. M., Geldart L. P., Sheriff R. E., Cambridge University Press,1990
Environmental and engineering geophysics, Sharma P. V., Cambridge University Press,1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2