Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
System Unix
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-210-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student pogłębia swoją wiedzę, przestrzega zasady etyki zawodowej IT1A_K04, IT1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi poruszać się po strukturze systemu plików, modyfikować ją i znajdować istotne lokalizacje (wg standardu FHS). IT1A_U13 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi dostosować atrybuty plików do założonego schematu uprawnień. IT1A_U16, IT1A_U13 Activity during classes,
Test
M_U003 Potrafi zastosować możliwości powłoki użytkownika do konstruowania złożonych procedur. IT1A_U13, IT1A_U12 Activity during classes,
Test
M_U004 Potrafi tworzyć zaawansowane wyrażenia regularne i korzystać z nich w programach grep, awk, sed, vim. IT1A_U16, IT1A_U13, IT1A_U12 Test
M_U005 Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej dostarczanej z systemem i innymi programami. IT1A_U01, IT1A_U05, IT1A_U06 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Zna główne paradygmaty projektowe charakteryzujące systemy Uniksowe i pochodne. IT1A_W04 Test
M_W002 Rozumie pojęcia pliku i systemu plików. Rozróżnia typy plików, wie do czego służą i potrafi w praktyce z nich korzystać. IT1A_W15 Test,
Execution of exercises
M_W003 Rozumie pojęcia programu i procesu. Zna kryteria dopuszczające uruchomienie programu oraz potrafi zarządzać procesami. IT1A_W15 Test
M_W004 Zna możliwości standardowych narzędzi występujących w systemie oraz mechanizmy tworzenia złożonych komend. IT1A_W11 Test
M_W005 Umie opisać tradycyjne mechanizmy identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji. IT1A_W21, IT1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student pogłębia swoją wiedzę, przestrzega zasady etyki zawodowej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi poruszać się po strukturze systemu plików, modyfikować ją i znajdować istotne lokalizacje (wg standardu FHS). - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dostosować atrybuty plików do założonego schematu uprawnień. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zastosować możliwości powłoki użytkownika do konstruowania złożonych procedur. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi tworzyć zaawansowane wyrażenia regularne i korzystać z nich w programach grep, awk, sed, vim. - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej dostarczanej z systemem i innymi programami. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna główne paradygmaty projektowe charakteryzujące systemy Uniksowe i pochodne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie pojęcia pliku i systemu plików. Rozróżnia typy plików, wie do czego służą i potrafi w praktyce z nich korzystać. + - + - - - - - - - -
M_W003 Rozumie pojęcia programu i procesu. Zna kryteria dopuszczające uruchomienie programu oraz potrafi zarządzać procesami. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna możliwości standardowych narzędzi występujących w systemie oraz mechanizmy tworzenia złożonych komend. + - + - - - - - - - -
M_W005 Umie opisać tradycyjne mechanizmy identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. System UNIX i pochodne.

  • Uwarunkowania historyczne i prawne.
  • Cechy charakterystyczne.
  • Standaryzacja.

 2. Podstawy użytkowania.

  • Mechanizmy ochronne związane z wielodostępem.
  • Interfejsy użytkownika.
  • Cykl życia systemu.

 3. Elementy budowy i działania systemu.

  • Programy, procesy, wielozadaniowość.
  • Pliki, systemy plików.
  • Tryby wykonywania programu.
  • Komunikacja międzyprocesowa.

 4. Wyrażenia regularne i ich zastosowania.

  • Podstawy teoretyczne.
  • Różnice w stosowanych konwencjach zapisu.
  • Wyrażenia regularne proste i rozszerzone.
  • Rozszerzenia wychodzące poza wyrażenia regularne.
  • Problemy złożoności obliczeniowej.

 5. Możliwości powłoki.

  • Tworzenie rozbudowanych operacji na bazie podstawowych narzędzi i mechanizmów.
  • Skrypty.

Laboratory classes:
 1. Podstawy użytkowania.

  • Logowanie do systemu, ochrona konta, uprawnienia.
  • Tryb tekstowy vs. graficzny.
  • Uruchamianie programów w trybie tekstowym: stosowanie opcji.
  • Korzystanie z zainstalowanej dokumentacji.

 2. Podstawowe możliwości powłoki.

  • Edycja poleceń. Historia.
  • Sterowanie zadaniami (job control): zatrzymywanie i wznawianie procesów, wykonywanie procesów w tle.
  • Przekierowywanie strumieni.

 3. System plików.

  • Tworzenie plików zwykłych i specjalnych.
  • Logiczna struktura systemu plików.
  • Zarządzanie atrybutami.
  • Stosowanie w nazwach znaków nietypowych lub zastrzeżonych.

 4. Wyrażenia regularne i ich zastosowania.

  • Filtrowanie tekstu (grep).
  • Programowanie w AWK.
  • Zaawansowana podmiana tekstu w vim.

 5. Konstruowanie rozbudowanych procedur.

  • Wybrane narzędzia systemowe oraz mechanizmy komunikacji międzyprocesowej.
  • Skrypty w języku powłoki.
  • Tworzenie interfejsu użytkownika dla skryptów (w trybie tekstowym i graficznym).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 46 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

 „ABC Linux”, Radosław Sokół
 „Linux. Komendy i polecenia”, Łukasz Sosna
Dokumentacja na stronach:
 http://www.tldp.org
 http://www.gnu.org/doc/doc.html

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1