Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economic and Legal Aspects in Informatics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-213-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i warunków efektywnego funkcjonowania rynków IT1A_W23, IT1A_W22 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizy kosztów i oceny efektywności projektów informatycznych IT1A_W22 Test
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą gospodarki w skali makro i wpływu zjawisk makroekonomicznych na warunki prowadzenia biznesu IT1A_W23, IT1A_W22 Test
M_W004 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IT1A_K02 Test
M_W005 wie, co to jest własność intelektualna, podstawowe zasady ochrony prawnej własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony; IT1A_W22 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i warunków efektywnego funkcjonowania rynków + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizy kosztów i oceny efektywności projektów informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą gospodarki w skali makro i wpływu zjawisk makroekonomicznych na warunki prowadzenia biznesu + - - - - - - - - - -
M_W004 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
M_W005 wie, co to jest własność intelektualna, podstawowe zasady ochrony prawnej własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony; + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1 Podstawowe pojęcia prawa: co to jest norma prawna, źródła prawa, przedmiot i podmiot stosunku prawnego, osoby fizyczne i prawne, konsument, przedsiębiorca, firma i inne oznaczenie przedsiębiorcy, (2h)
2 Podstawowe pojęcia prawa c.d.: pełnomocnictwo, prokura, przedawnienie, termin (1h)
3 Czynności prawne, zawarcie umowy (1h)
4 Podstawowe warunki i formy prowadzenia działalności gospodarczej: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółki handlowe osobowe – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (1 h);
5 Zakończenie działalności gospodarczej: likwidacja, upadłość, postępowanie naprawcze (1h)
6 Prawna ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, pojęcie know-how (4h)
7 Umowy przenoszące prawa majątkowe, umowy licencyjne (3h)

8. Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia. Prawa ekonomiczne. Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa.
9. Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne. Koszty krańcowe jako kryterium wyboru.
10. Ocena efektywności projektów. Ujęcie proste i dyskontowe. Finansowanie projektów. Koszt kapitału.
11. Rynki finansowe. Podstawowe zasady funkcjonowania i analizy. Rodzaje papierów wartościowych. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji. Emisja akcji jako źródło finansowania przedsięwzięć
12. Bankowość i rynek pieniądza. Pieniądz i jego funkcje. Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe – wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest ustalana jako średnia arytmetyczna z kolokwium z części dotyczącej prawa i części dotyczącej ekonomii. Obydwa kolokwia muszą być zaliczone. Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona poza dniem kolokwium. Poprawianie ocen niedostatecznych z kolokwiów dopuszczalne do końca okresu rozliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Prawo cywilne – część ogólna Z. Radwański C.H. BECK 2011
4. System prawa prywatnego – tom 13, Prawo autorskie pod red. J. Barty C.H. BECK 2007
5. Kodeks cywilny, ustawa z 1964.04.23 (Dz.U.64.16.93 ze zm.)
6. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 2000.09.15 (Dz.U.00.94.1037 ze zm.)
7. Krajowy Rejestr Sądowy, ustawa z 1997.08.20 (Dz.U.01.17.209 – j.t. ze zm.)
8. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z 2.07.2004 (Dz.U.04.173.1807)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR, Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce: monografia / pod red. nauk. Józefy Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Fundacja UE w Krakowie, 2010. S. 449–462
2. Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR, Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, Logistyka Odzysku ; I 2014 nr 2, s. 12–14.
3. Maciej WOŹNIAK, System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce . — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
4. Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej — red. nauk. Dagmara LEWICKA ; aut. monografii: Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, Dominika Mentel, Marzena STASZKIEWICZ, Agnieszka ZIELIŃSKA. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. — 269 s.

Additional information:

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów