Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przestrzeń ekologiczna i rozwój zrównoważony
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-306-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IT1A_K02 Test
Skills
M_U001 Umie ocenić stan środowiska na podstawie dostępnych wyników badań analitycznych IT1A_U01 Test
M_U002 Potrafi opracować krótką dokumentację zrealizowanego zadania posługując się programami komputerowymi IT1A_U03 Report
M_U003 Potrafi opracować krótką dokumentację zrealizowanego zadania posługując się programami komputerowymi IT1A_U07 Report
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie rozwoju zrównoważonego IT1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego i jego aspekty polityczno-prawne oraz programy i wizje dalszej działalności gospodarczej człowieka w środowisku IT1A_W24 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat zagrożeń gospodarczych, społecznych i ekologicznych oraz zapobiegania cywilizacyjnej degradacji środowiska IT1A_W24 Test
M_W003 Ma świadomość bioróżnorodności, georóżnorodności i proekologicznej działalności człowieka IT1A_W24 Test
M_W004 Zna i stosuje podstawowe metody i narzędzia rozwiązywania zadań w zakresie działań proekologicznych IT1A_W24, IT1A_W19 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Umie ocenić stan środowiska na podstawie dostępnych wyników badań analitycznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi opracować krótką dokumentację zrealizowanego zadania posługując się programami komputerowymi - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi opracować krótką dokumentację zrealizowanego zadania posługując się programami komputerowymi - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie rozwoju zrównoważonego - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego i jego aspekty polityczno-prawne oraz programy i wizje dalszej działalności gospodarczej człowieka w środowisku + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zagrożeń gospodarczych, społecznych i ekologicznych oraz zapobiegania cywilizacyjnej degradacji środowiska + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma świadomość bioróżnorodności, georóżnorodności i proekologicznej działalności człowieka + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i stosuje podstawowe metody i narzędzia rozwiązywania zadań w zakresie działań proekologicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rozwój zrównoważony – definicja, główne założenia, aspekty polityczno-gospodarcze i umocowanie prawne (1). Historia działalności ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych – wypracowanie podejścia do problematyki zrównoważonego rozwoju (1). Zasoby surowców naturalnych. Niezrównoważony rozwój naszej cywilizacji – cywilizacyjna degradacja środowiska (1). Zagrożenia gospodarcze, społeczne i ekologiczne (1). Bioróżnorodność, georóżnorodność i ekoróżnorodność (1). Zasady i cele ochrony geosfery (1). Przekształcenie terenu w obszarach zurbanizowanych, uprzemysłowionych i wydobywczych (odkrywkowo i podziemnie) (1). Główne metody monitoringu i przeciwdziałania degradacji środowiska (1). Polityka, nauka, ekonomia – strategie, programy i wizje rozwoju zrównoważonego (1). Ochrona środowiska – sozologia – rozwój zrównoważony (1). Przestrzeń ekologiczna w Polsce (2). Przykłady wprowadzenia w życie idei zrównoważonego rozwoju (1). Polityka energetyczna państwa a rozwój zrównoważony (1). Eksploatacja surowców niekonwencjonalnych – środowisko – rozwój zrównoważony (1)

Practical classes:

Przegląd metod analitycznych stosowanych w monitoringu środowiska oraz sposobów oczyszczania wody i powietrza z zanieczyszczeń (3). Pomiar podstawowych parametrów fizykochemicznych wody oraz gleby z wybranych rejonów przemysłowych (5). Przekształcenia wywołane odkrywkową i podziemną eksploatacją kopalin oraz ich trwałość i dynamika (2). Metody oceny stopnia przekształcenia antropogenicznego krajobrazu (3). Warunki wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych (2). Obserwacja i analiza zmian środowiska związanych z podziemną eksploatacją surowców mineralnych (4). Zmiany ukształtowania terenu, jakości powietrza i stosunków wodnych w wybranych obszarach odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych (4). Problemy ochrony powietrza i wód powierzchniowych w wybranych zakładach przemysłowych (elektrownia, koksownia, huta, itp.) (4). Zagospodarowanie terenu pogórniczego na przykładzie kamieniołomu (3).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 14 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe z wykładów 50% Kolokwium zaliczeniowe z zajęć praktycznych 50%

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr

Recommended literature and teaching resources:

Brown L.R. (2003) Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi. Książka I Wiedza, Warszawa
Kozłowski S. (2008) Zrównoważony rozwój – program na jutro. Abrys, Poznań
Kozłowski S. (2007) Przyszłość ekorozwoju. KUL, Lublin
Kozłowski S. (2000) Ekorozwój Wyzwanie XXI wieku. PWN Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2