Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Natural environmental hazards
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-307-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IT1A_K02 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student umie wyszukać informacje dotyczące zagrożeń środowiskowych IT1A_U03 Test
M_U002 Potrafi formułować opinie o wpływie człowieka na środowisko i możliwościach minimalizacji negatywnych zmian w środowisku IT1A_U07 Test,
Execution of exercises
M_U003 Student potrafi zanalizować powiązania między człowiekiem a środowiskiem oraz przygotować tekst zawierający omówienie tematu IT1A_U04, IT1A_U03 Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student wymienia i opisuje rodzaje zagrożeń środowiskowych IT1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 Student wskazuje wystąpienia zagrożeń naturalnych i antropogenicznych IT1A_W03 Activity during classes,
Test
M_W003 Student tłumaczy różnice między zagrożeniami antropogenicznymi i naturalnymi poparte przykładami IT1A_W24, IT1A_W02 Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student umie wyszukać informacje dotyczące zagrożeń środowiskowych - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi formułować opinie o wpływie człowieka na środowisko i możliwościach minimalizacji negatywnych zmian w środowisku + - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi zanalizować powiązania między człowiekiem a środowiskiem oraz przygotować tekst zawierający omówienie tematu + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student wymienia i opisuje rodzaje zagrożeń środowiskowych + - - - - - + - - - -
M_W002 Student wskazuje wystąpienia zagrożeń naturalnych i antropogenicznych + - - - - - + - - - -
M_W003 Student tłumaczy różnice między zagrożeniami antropogenicznymi i naturalnymi poparte przykładami + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Środowisko, elementy środowiska, przyroda w interakcji ze społeczeństwem. Historyczny rozwój idei związanych z rozumieniem relacji człowiek-przyroda.
2. Kierunki aktualnych i przyszłych zmian w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Pozytywy i negatywy postępu cywilizacyjnego. Zagrożenia środowiska, ich skala oraz sposoby przeciwdziałania i łagodzenia ich skutków.
3. Stan środowiska a zdrowie człowieka. Problemy ekologiczne i problemy zdrowotne w Polsce (choroby cywilizacyjne i społeczne). Współczesne zagrożenia życia.
4. Społeczna percepcja zagrożeń środowiskowych. Istota świadomości ekologicznej. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego w różnych grupach zawodowych i wiekowych. Świadomość ekologiczna jako podstawa relacji człowieka względem środowiska. Przejawy brutalizmu i wandalizmu oraz wulgaryzacji i deformacji wiedzy środowiskowej.
5. Międzynarodowe i krajowe akty prawne, Raport U’Thanta, Konferencja Sztokholmska, Karta Belgradzka, Deklaracja Tbiliska, Deklaracja z Rio, Agenda 21, Międzynarodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Edukacja środowiskowa formalna i nieformalna
6. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i prośrodowiskowy styl życia. Pojęcie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Promocja wartości ekologicznych, asceza konsumpcji, edukacja konsumencka. Konsumpcjonizm i zrównoważona konsumpcja. Społeczeństwo konserwacyjne.
7. Naturalne zagrożenia środowiskowe- trzęsienia ziemi, omówienie mechanizmów powstawania trzęsienia ziemi, predykcja, minimalizacja skutków, przykłady wystąpienia
8. Naturalne zagrożenia środowiskowe- wybuchy wulkanów, omówienie mechanizmów powstawania wybuchów wulkanów, predykcja, minimalizacja skutków, przykłady wystąpienia w Europie i na Świecie
9. Naturalne zagrożenia środowiskowe- tajfuny i tornada, omówienie mechanizmów powstawania, predykcja, minimalizacja skutków, przykłady wystąpienia
10. Naturalne zagrożenia środowiskowe- powodzie, omówienie mechanizmów powstawania, predykcja, minimalizacja skutków, przykłady wystąpienia
11. Naturalne zagrożenia środowiskowe- inne, omówienie pozostałych naturalnych zagrożeń środowiska takich jak tsunami, pożary, topnienie lodowców
12. Antropogeniczne zagrożenia środowiska- skażenia chemiczne, omówienie przyczyn powstania, sposobów zapobiegania oraz minimalizacji wpływu
13. Antropogeniczne zagrożenia środowiska- skażenia promieniotwórcze, omówienie przyczyn powstania, sposobów zapobiegania oraz minimalizacji wpływu
14. Pozostałe antropogeniczne zagrożenia środowiska, omówienie pozostałych antropogenicznych zagrożeń środowiska takich jak hałas, kwaśne deszcze, dziura ozonowa i inne.
15. Kolokwium sprawdzające wiedzę studentów

Practical classes:

1. Analiza czynników środowiskowych, dyskusja o kierunku zmian środowiska
2. Zagrożenia środowiska i zdrowia człowieka
3. Dyskusja dotycząca aktów prawnych dotyczących zagrożeń środowiska, czy istnieje potrzeba ich tworzenia
4. Naturalne zagrożenia cywilizacyjne
5. Naturalne zagrożenia cywilizacyjne
6. Antropogeniczne zagrożenia cywilizacyjne
7. Antropogeniczne zagrożenia cywilizacyjne
8. Kolokwium sprawdzającą wiedzę studentów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in practical classes 14 h
Preparation for classes 13 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% ocena z ćwiczeń +50% ocena z wykładu.
Dopuszcza się dwa terminy poprawkowe w trakcie trwania sesji.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

 Albińska E. 2005 – Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Wyd. KUL, Lublin
 Kalinowska A. I Lenart W. (red.) 2007 – Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wyd. UW, Warszawa
 Hare t. 1992- Odpady toksyczne; Zanieczyszczenie powietrza; Zagrożenia środowiska, Alma-Press
 Internet

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nowoczesne technologie w ochronie środowiska a zrównoważony rozwój — Modern environmental technologies and sustainable development / Monika CHUCHRO, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2