Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia podstawowa II
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-308-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Bąk Marta (martabak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus7@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IT1A_K01, IT1A_K02 Examination
Skills
M_U001 Potrafi , w stosunku do procesów geologicznych zastosować podstawowy opis matematyczny IT1A_U01 Examination
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia tektoniki globalnej, budowy litosfery i kuli ziemskiej. IT1A_W24 Examination
M_W002 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej IT1A_W24 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi , w stosunku do procesów geologicznych zastosować podstawowy opis matematyczny - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia tektoniki globalnej, budowy litosfery i kuli ziemskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ablacja deszczowa, erozja i akumulacja rzeczna
2. Działalność eoliczna
3. Erozyjna działalność morza w strefie brzegowej i na dnie
4. Erozyjna i akumulacyjna działalność lodowców. Osady fluwio- i limnoglacjalne. Przyczyny zlodowaceń
5. Powierzchniowe ruchy masowe i ich klasyfikacja
6. Sedymentacja w jeziorach i bagnach. Powstanie węgla kamiennego
7. Sedymentacja w morzu
8. Facje i formacje osadowe
9. Diageneza
10. Metamorfizm- definicja, czynniki metamorfizmu, facje metamorfizmu, rodzaje metamorfizmu
11. Cykl geologiczny. Cykliczność rozwoju geotektonicznego Ziemi
12. Atmosfera i klimat Ziemi
13. Podsumowanie, zagadnienia egzaminacyjne

Auditorium classes:

1. Minerały skał metamorficznych.
2. Tekstury i struktury skał metamorficznych.
3. Klasyfikacja skał metamorficznych (meta- i para-):
a) skały powstałe w metamorfizmie regionalnym;
b) skały powstałe w metamorfizmie dyslokacyjnym;
c) skały powstałe w metamorfizmie kontaktowym;
d) skały powstałe w metamorfizmie metasomatycznym.
4. Laboratoryjne modelowanie wybranych struktur sedymentacyjnych.
5. Struktury sedymentacyjne, deformacyjne i in. oraz ichnofauna (demonstracja w Muzeum ING UJ).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej i wykładowej.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii, geografii, fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 4