Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Object Oriented Programming
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-403-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi komunikować się z otoczeniem, jest zdolny do poszerzania wiedzy IT1A_K06, IT1A_K01, IT1A_K04 Project,
Essays written during classes
Skills
M_U001 Umie zdefiniować hierarchię klas w języku C++. IT1A_U16, IT1A_U13 Test,
Project
M_U002 Umie w języku C++ zdefiniować obiekty zadanych typów oraz posługiwać się nimi. IT1A_U16, IT1A_U13 Project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi korzystać z nieobiektowych właściwości C++ (wyjątki, szablony). IT1A_U16, IT1A_U13 Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Rozumie paradygmat obiektowy i umie posługiwać się podstawową terminologią. IT1A_W07 Test,
Project
M_W002 Potrafi wskazać te elementy języków programowania, które są związane z podejściem obiektowym. IT1A_W07 Test,
Project
M_W003 Potrafi zaprojektować proste hierarchie klas. IT1A_W07, IT1A_W09 Test,
Project
M_W004 Zna zasady definiujące cykl życia obiektów, w tym reguły dotyczące konstruktorów i destruktorów. IT1A_W07 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi komunikować się z otoczeniem, jest zdolny do poszerzania wiedzy - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zdefiniować hierarchię klas w języku C++. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie w języku C++ zdefiniować obiekty zadanych typów oraz posługiwać się nimi. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z nieobiektowych właściwości C++ (wyjątki, szablony). + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie paradygmat obiektowy i umie posługiwać się podstawową terminologią. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wskazać te elementy języków programowania, które są związane z podejściem obiektowym. + - + - - - - - - - -
M_W003 Potrafi zaprojektować proste hierarchie klas. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna zasady definiujące cykl życia obiektów, w tym reguły dotyczące konstruktorów i destruktorów. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Paradygmat obiektowy.

  • Podstawowe pojęcia: abstrakcja, enkapsulacja, dziedziczenie i polimorfizm.
  • Tworzenie hierarchii typów: uogólnienie vs. specjalizacja.
  • Typy abstrakcyjne i interfejsy.
  • Alternatywne podejścia: klasy jako obiekty, obiekty modyfikowane dynamicznie, prototypowanie.

 2. Nieobiektowe rozszerzenia C++ względem C.

  • Wzmocnienie kontroli typów; nowe typy danych, referencje.
  • Przestrzenie nazw, przeładowywanie nazw funkcji.
  • Parametry domyślne i parametry anonimowe.
  • Dynamiczne zarządzanie pamięcią.
  • Zmiany w bibliotece standardowej.

 3. Podstawy programowania obiektowego w C++.

  • Semantyka definicji typu (klasy).
  • Zasady dostępu do składowych.
  • Cykl życia instancji (obiektu); metody specjalne: konstruktor i destruktor.
  • Problemy z przekazywaniem obiektu przez stos: konstruktor kopiujący.
  • Przeciążanie operatorów.

 4. Dziedziczenie.

  • Przesłanianie nazw; operator zakresu.
  • Metody nie dziedziczone.
  • Dziedziczenie wielobazowe.

 5. Polimorfizm.

  • Metody wirtualne.
  • Klasy abstrakcyjne.

 6. Obsługa wyjątków.
 7. Programowanie generyczne.

  • Szablony.
  • Biblioteka STL.

 8. Programowanie modularne w C++.

  • Tworzenie bibliotek i plików nagłówkowych – zmiany względem C.

Laboratory classes:
 1. Podstawy programowania obiektowego w C++.

  • Klasy, metody, metody specjalne.
  • Obsługa wyjątków.
  • Dynamiczne zarządzanie pamięcią.

 2. Testy jednostkowe. Programowanie sterowane testami.
 3. Przeładowywanie operatorów.

  • Podstawowe przypadki.
  • Operatory specjalnie traktowane.

 4. Dziedziczenie.

  • Przeładowywanie i przesłanianie.
  • Rzutowanie typów.
  • Dziedziczenie operatorów.
  • Dziedziczenie wielobazowe.

 5. Polimorfizm. Klasy abstrakcyjne.
 6. Elementy programowania generycznego.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 47 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność programowania proceduralnego.

Recommended literature and teaching resources:

Bruce Eckel, „Thiking in C++”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1