Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Numerical methods
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-405-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Franczyk Anna (franczyk@geolog.geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych IT1A_K01 Examination,
Test
Skills
M_U001 potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych IT1A_U15 Test,
Execution of exercises
M_U002 potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów. IT1A_U16 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych IT1A_W13 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych + - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do teorii obliczeń numerycznych.
2. Numeryczne metody algebry liniowej.
3. Metody rozwiązywania równań i układów równań nieliniowych.
4. Aproksymacja i interpolacja.
5. Różniczkowanie i całkowanie numeryczne – w tym metoda Monte Carlo.
6. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i ich układów.
7. Rozwiązywanie zagadnień brzegowych równań fizyki matematycznej metodą różnic skończonych.
8. Podstawowe metody optymalizacyjne

Practical classes:

Praktyczna realizacja (w formie ćwiczeń praktycznych realizowanych na komputerze) tematów omówionych w trakcie wykładów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 151 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej z zakresu I roku studiów Informatyki Stosowanej

Recommended literature and teaching resources:

1. Zbigniew Kosma „Metody numeryczne dla zastosowań inżynierskich”
2. Jerzy Krupka, Roman Morawski, Leszek Opalski „Wstęp do metod numerycznych – dla studentów elektroniki i technik informacyjnych”
3. Ewa Majchrzak, Bohdan Mochnacki, Metody numeryczne – „Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy”
4. Bogusław Bożek „Metody obliczeniowe i ich komputerowa realizacja”
5. Siegmund Brandt „Analiza danych”
6. Red. Ewa Straszecka „Laboratorium metod numerycznych”
7. Fortuna, Z., Macukow, B., Wąsowski, J., „Metody Numeryczne"

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Maciej DWORNIK, Anna PIĘTA, Parallel implementation of stochastic inversion of seismic tomography data, 2012 Lecture Notes in Computer Science, Springer, 353-360

Anna PIĘTA, Maciej DWORNIK, Parallel implementation of ray tracing procedure in anisotropic medium,2012, TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, vol. 16 no. 1,135–143

Additional information:

Wymagane jest by student samodzielne opracował praktyczne realizacje poznanych algorytmów numerycznych w wybranym języku programowania (co najmniej 6 prostych algorytmów)

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3,5
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2,5

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.