Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elements of remote sensing and GIS
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-508-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. IT1A_K03, IT1A_K01 Test
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. IT1A_U01 Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. IT1A_U14, IT1A_U18 Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. IT1A_W19, IT1A_W04 Test
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. IT1A_W09 Test
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. IT1A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe pojęcia: teledetekcja, GIS, SIP, SIT, GPS, mapa cyfrowa, układy odniesień przestrzennych.
2. Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody pasywne.
3. Klasyfikacja obrazów satelitarnych i lotniczych. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana.
4. Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody aktywne.
5. Metody tworzenia numerycznego modelu terenu.
6. Elementy systemu GIS (oprogramowanie, bazy danych, źródła danych, cechy systemu GIS).
7. Metody reprezentacji środowiska przyrodniczego. Modele danych przestrzennych (rastrowy, wektorowy).
8. Analiza danych przestrzennych (podstawy opracowania map, kwerenda, pomiar, przekształcenie, podstawy modelowania).

Practical classes:

1. Omówienie specjalistycznych narzędzi do przetwarzania i analizy danych przestrzennych.
2. Wprowadzenie do programu Quantum GIS.
3. Podstawowa analiza danych przestrzennych w programie Quantum GIS.
4. Wprowadzenie do programu BEAM.
5. Prezentacja podstawowych narzędzi programu BEAM.
6. Podstawowa analiza danych rastrowych w programie BEAM.
7. Wprowadzenie do programu NEST.
8. Prezentacja podstawowych narzędzi programu NEST.
9. Przetwarzanie obrazów radarowych w programie NEST.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Recommended literature and teaching resources:

Listwin L., Myrda G., 2005 Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion
Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2008 GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN
Sanecki J. (red.), 2006 Teledetekcja. Pozyskiwanie danych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Sitek Z., 2000 Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków
Vincent R.K., 1997 Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing, Prentice Hall, New Jersey

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1