Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of engineering geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-514-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby współpracy i samokształcenia IT1A_K03, IT1A_K01 Test,
Project
M_K002 Student ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności. IT1A_K02 Project
Skills
M_U001 Student potrafi opisać stan naprężeń i odkształceń w ośrodku skalnym. IT1A_U06, IT1A_U14 Project
M_U002 Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat właściwości ośrodka skalnego do obliczania stateczności obiektów. IT1A_U03, IT1A_U06, IT1A_U02, IT1A_U14, IT1A_U04 Project
Knowledge
M_W001 Studentów posiada wiedzę o ważniejszych zagadnieniach z geomechaniki i geotechniki, a zwłaszcza inżynierskich właściwości skał i gruntów IT1A_W02, IT1A_W24, IT1A_W19 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat współpracy konstrukcji budowlanej z otaczającym ośrodkiem skalnym lub gruntowym IT1A_W02, IT1A_W01 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby współpracy i samokształcenia - - - - - - + - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności. + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać stan naprężeń i odkształceń w ośrodku skalnym. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat właściwości ośrodka skalnego do obliczania stateczności obiektów. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Studentów posiada wiedzę o ważniejszych zagadnieniach z geomechaniki i geotechniki, a zwłaszcza inżynierskich właściwości skał i gruntów + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat współpracy konstrukcji budowlanej z otaczającym ośrodkiem skalnym lub gruntowym + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicje i zakres geomechaniki i geotechniki. Definicja i zakres geoinżynierii. Zadania geomechaniki i geotechniki.
2. Naprężenia w skorupie ziemskiej. Stan naprężenia. Składowe główne naprężenia. Koła Mohra. Rodzaje stanu naprężeń. Deformacje w skali globu ziemskiego.
3. Stan odkształcenia. Odkształcenia objętościowe i postaciowe.
4. Zależność między stanem naprężenia a odkształcenia. Charakterystyka naprężenie – odkształcenie. Klasyfikacje kryteriów wytrzymałościowych.
5. Modele ośrodka sprężystego, plastycznego i lepkiego.
6. Klasyfikacja spękań. Klasyfikacje jakości ośrodka skalnego – RQD, RMR, itp.
7. Współpraca obiektu z otaczającym ośrodkiem. Stateczność obiektu w polu obciążeń dynamicznych.
8. Deformacje ciągłe i nieciągłe ośrodka skalnego i gruntów.

Practical classes:

- Stan naprężenia.
- Składowe główne naprężenia.
- Odkształcenie liniowe, objętościowe i postaciowe.
- Charakterystyka naprężenie – odkształcenie.
- Kryteria wytrzymałościowe.
- Modele ośrodka sprężystego
- Modele reologiczne.
- Stateczność obiektów.
- Deformacje ciągłe i nieciągłe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 35 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% kolokwium zaliczeniowe z materiału wykładów + 50% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza matematyczna i fizyczna ze szkoły średniej.
Zaliczenie przedmiotu geologia podstawowa I.

Recommended literature and teaching resources:

Kidybiński A. Podstawy Geotechniki Kopalnianej. Wydawnictwo Śląsk., 1982
Kłeczek Z. Geomechanika górnicza. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1994.
Kowalski WC – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
Dadlez R. i Jaroszewski W. 1994: Tektonika. Wyd. PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.