Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Object Oriented Programming for Windows
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-603-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Module summary

Tworzenie aplikacji okienkowych pracujących w systemie operacyjnym Windows przy użyciu systemu C++ Builder ewentualnie innych podobnych systemów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IT1A_K03, IT1A_K01 Presentation,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi zbudować aplikację okienkową przy statycznym i dynamicznym użyciu dostępnych komponentów IT1A_U13, IT1A_U11 Examination,
Presentation,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi stworzyć i skorzystać w sposób statyczny i dynamiczny z biblioteki DLL IT1A_U14, IT1A_U15 Examination,
Presentation,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student rozpoznaje narzędzia programowania aplikacji okienkowych wskazuje korzyści z ich zastosowania IT1A_W13 Examination,
Presentation,
Execution of a project
M_W002 Student dobiera odpowiednie zestawy komponentów do budowy aplikacji IT1A_W11, IT1A_W07 Examination,
Presentation,
Execution of a project
M_W003 Student wybiera stosowne komponenty dla graficznej prezentacji wyników obliczeń IT1A_W12, IT1A_W07 Examination,
Presentation,
Execution of a project
M_W004 Student wskazuje zalety z tworzenia i wykorzystywania bibliotek DLL IT1A_W11, IT1A_W07 Examination,
Presentation,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zbudować aplikację okienkową przy statycznym i dynamicznym użyciu dostępnych komponentów - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi stworzyć i skorzystać w sposób statyczny i dynamiczny z biblioteki DLL - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozpoznaje narzędzia programowania aplikacji okienkowych wskazuje korzyści z ich zastosowania + - - - - - + - - - -
M_W002 Student dobiera odpowiednie zestawy komponentów do budowy aplikacji + - - - - - + - - - -
M_W003 Student wybiera stosowne komponenty dla graficznej prezentacji wyników obliczeń + - - - - - + - - - -
M_W004 Student wskazuje zalety z tworzenia i wykorzystywania bibliotek DLL + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Struktura systemu C++ Builder 6.0 oraz zasady tworzenia aplikacji przy jego użyciu.
2. Aplikacje wieloformularzowe. Formularze tworzone automatycznie i dynamicznie.
3. Komponenty jako obiekty klas oraz zasady korzystania z nich w tworzonych aplikacjach.
4. Dynamiczne tworzenie komponentów.
5. Klasa TCanvas oraz zasady tworzenia grafiki w systemie C++ Builder 6.0.
6. Komponenty do tworzenia grafiki (PaintBox, Image).
7. Klasa TBitmap.
8. Podstawowe funkcje używane do tworzenia grafiki.
9. Obsługa schowka systemu Windows .
10. Klasy AnsiString, TStringList oraz szablon klasy complex.
11. Najczęściej używane komponenty systemu C++ Builder 6.0.
12. Klasa TThread – wątki oraz zasady ich tworzenia.
13. Biblioteki DLL. Zasady ich tworzenia przy użyciu systemu C++ Builder 6.0.
14. Statyczny i dynamiczny sposób korzystania z bibliotek DLL w tworzonych aplikacjach.

Practical classes:

W ramach laboratorium realizowanych jest 4-5 aplikacji tworzonych przy użyciu systemu C++ Builder 6.0. W aplikacjach tych występują elementy grafiki, przetwarzania plików oraz wykorzystywane są w sposób statyczny oraz dynamiczny oferowane przez system komponenty jak również biblioteki DLL.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in practical classes 45 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z aplikacji tworzonych w ramach ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów Programowanie proceduralne oraz Programowanie Obiektowe

Recommended literature and teaching resources:

Stasiewicz A. – Wprowadzenie do C++ Builder. Edition 2000. Kraków 2001
Reisdorph K. – C++ Builder 6 dla każdego. Helion Gliwice 2003
Wybrańczyk M. – C++ Builder i bazy danych. Helion Gliwice 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jarzyna J., Twaróg W., Gądek W., Bała M., Cichy A., Gąsior I., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T. – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej, system GeoWin. ARBOR Kraków, maj 2002

2. Jarzyna J., Twaróg W., Gądek W., Bała M., Cichy A., Gąsior I., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T. – Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin. Nafta – Gaz Nr 9/2002

3. Bała M., Cichy A., – Metody obliczania prędkości fal P i S na podstawie modeli teoretycznych i danych geofizyki otworowej – program ESTYMACJA. AGH – Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne. Kraków 2006

4. Jarzyna J., Twaróg W., Gądek W., Bała M., Cichy A., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T. – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej, system GeoWin cz.II nowe aplikacje i uzupełnienia. ARBOR Kraków, sierpień 2007 (ISBN 83-915612-3-2).

5. Woznicka U., Jarzyna J. and Cichy A. – Forward modeling and inverse problem in the comprehensive interpretation of well logs. Geophysical Prospecting, 2009, 57, 99–109. doi:10.1111/j.1365-2478.2008.00722.x
4. Jarzyna J., Twaróg W., Gądek W., Bała M., Cichy A., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T. – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej, system GeoWin cz.II nowe aplikacje i uzupełnienia. ARBOR Kraków, sierpień 2007 (ISBN 83-915612-3-2).

5. Woznicka U., Jarzyna J. and Cichy A. – Forward modeling and inverse problem in the comprehensive interpretation of well logs. Geophysical Prospecting, 2009, 57, 99–109. doi:10.1111/j.1365-2478.2008.00722.x

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.