Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-606-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Strzelczyk Jacek (Jacek.Strzelczyk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Strzelczyk Jacek (Jacek.Strzelczyk@agh.edu.pl)
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT1A_K03 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów IT1A_U02 Execution of a project
M_U002 Student potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczną, używając właściwych metod, technik i narzędzi IT1A_U13 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu IT1A_W05 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania IT1A_W11 Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej IT1A_W20 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczną, używając właściwych metod, technik i narzędzi - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania + - - - - - + - - - -
M_W003 Student ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Przypomnienie elementarnych pojęć programowania obiektowego: obiekt, klasa, metoda, zmienna. Wprowadzenie nowych pojęć: interfejs, abstrakcja, implementacja, dziedziczenie, polimorfizm.
2. Obsługa obiektów w języku Java, tworzenie, używanie oraz usuwanie obiektów. Tworzenie metod. Pierwszy program w języku Java.
3. Inicjalizacja obiektów. Przeciążanie i przesłanianie metod oraz różnice między nimi. Konstruktor klasy.
4. Ukrywanie implementacji. Tworzenie pakietów, identyfikatory dostępu: public, protected, private. Implementacja interfejsów.
5. Polimorfizm. Rzutowanie klas „w górę”. Klasy zagnieżdżone.
6. Przechowywanie obiektów, tablice, kolekcje (wektory, listy, mapy, zbiory).
7. Obsługa błędów oraz wyjątków. Podstawowe typy wyjątków. Tworzenie własnych wyjątków. Blok try – catch.
8. System wejścia-wyjścia. Czytanie z plików. Obsługa strumieni. Serializacja obiektów.
9. Tworzenie aplikacji okienkowych.
10. Tworzenie i obsługa wątków.
11. Metody testowania oprogramowania.

Practical classes:
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in practical classes 45 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia = 60% oceny z kolokwium + 40% oceny z projektu
Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z dziedziny programowania obiektowego.

Recommended literature and teaching resources:

Bruce Eckel, Thinking in Java 2nd Edition

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 3