Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stereology and image analysis in geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-703-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych IT1A_K01 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student ma umiejętność stosowania nowoczesnych metod komputerowej analizy do opisu struktur geologicznych. IT1A_U07 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Studentów ma wiedzę dotyczącą zastosowań analizy obrazu w zastosowaniach geologicznych i geotechnicznych. IT1A_W19, IT1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma wiedzę o metodach pomiarowych stosowanych w geologii i geotechnice. IT1A_W17, IT1A_W01 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność stosowania nowoczesnych metod komputerowej analizy do opisu struktur geologicznych. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Studentów ma wiedzę dotyczącą zastosowań analizy obrazu w zastosowaniach geologicznych i geotechnicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o metodach pomiarowych stosowanych w geologii i geotechnice. + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Zastosowanie metod stereologii i analizy obrazu do opisu porowatości skał zbiornikowych,
2. Zastosowanie metod stereologii i analizy obrazu do opisu wielkości ziarn skalnych
3. Zastosowanie metod stereologii i analizy obrazu do opisu spękań w skali mikro
4. Zastosowanie metod stereologii i analizy obrazu do opisu spękań w masywach skalnych
5. Wykorzystanie analizy sekwencji wideo do celów mechaniki skał oraz mineralurgii.
6. Metody pomiarów automatycznych przy wykorzystaniu metod analizy obrazy
7. Zalety i ograniczenia metod analizy obrazy w zastosowaniach geologicznych i geotechnicznych,

Practical classes:

Pomiary ilościowe zdjęć przedstawiających różne obiekty (np. geologiczne) przy wykorzystaniu metod stereologii i analizy obrazu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Participation in practical classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 40% kolokwium zaliczeniowe z materiału wykładów + 40% ocena z wykonania projektu + 20% oceny z aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu geologia podstawowa I.
Zaliczenie przedmiotu Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych.

Recommended literature and teaching resources:

Sprawozdania z krajowych i międzynarodowych konferencji poruszających problematykę stereologii i analizy obrazów w zastosowaniach geologicznych (np. europejskie i międzynarodowe kongresy stereologiczne, konferencje geologiczne, itp)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1
udział „praktycznych” punktów ECTS: 2

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.