Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-710-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych IT1A_K01 Presentation
Skills
M_U001 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania IT1A_U03 Presentation
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego IT1A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej IT1A_W20 Presentation
M_W002 zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej szczególnie w zakreśie własności prac naukowych i dzieł w internecie IT1A_W22 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej - - - - - + - - - - -
M_W002 zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej szczególnie w zakreśie własności prac naukowych i dzieł w internecie - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu inżynierskiego, a także elektronicznymi bibliograficznymi bazami danych oraz innymi źródłami informacji. Opracowują prezentację o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań inżynierskich dotyczących postawionego mu zadania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena prezentacji (60%) + ocena z dyskusji (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None