Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spatial database
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-711-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IT1A_K01 Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. IT1A_U03 Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. IT1A_U15 Test,
Execution of exercises
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. IT1A_U15 Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. IT1A_W02, IT1A_W03 Examination
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. IT1A_W05 Examination
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. IT1A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Systemy Informacji Geograficznej. Wprowadzenie do programu Quantum GIS oraz GRASS.
2. Szczegółowe omówienie modelu rastrowego i modeli wektorowych reprezentujących środowisko przyrodnicze.
3. Prosty model wektorowy i model topologiczny.
4. Analiza danych przestrzennych w programie Quantum GIS oraz GRASS.
5. Cechy baz danych przestrzennych.
6. Standardy OGC (Open GIS Consortium).
7. Projektowanie baz danych przestrzennych.
8. Wprowadzenie do PostGIS.
9. Definicja obiektów przestrzennych przy pomocy WKT, WKB oraz EWKT i EWKB (PostGIS).
10. Badanie geometrii zdefiniowanych obiektów przestrzennych (PostGIS).
11. Zapytania do baz danych przestrzennych.
12. Modyfikacja obiektów w bazach danych przestrzennych.
13. Analiza danych przestrzennych z wykorzystaniem QGISS, GRASS i PostGIS.
14. Dane rastrowe w PostGIS.

Laboratory classes:

1. Wprowadzenie do programu Quantum GIS (QGIS).
2. Przetwarzanie i analiza danych wektorowych w programie QGIS z wykorzystaniem wtyczki GRASS.
3. Przetwarzanie i analiza danych rastrowych w programie QGIS z wykorzystaniem wtyczki GRASS.
4. Wprowadzenie do PostGIS.
5. Tworzenie bazy danych przestrzennych w PostGIS. Wprowadzanie danych przestrzennych do bazy.
6. Zapytania do bazy danych przestrzennych. Analiza GIS z wykorzystaniem PostGIS i QGIS.
7. Gromadzenie i analiza danych rastrowych w PostGIS.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotu: Bazy danych I

Recommended literature and teaching resources:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 2006 GIS. Teoria i Praktyka. PWN SA, Warszawa
Obe R. O., Hsu L. S. 2011 PostGIS in Action, Manning Publications Co.
Rigaux P., Scholl M., Voisard A. Spatial Databases with application to GIS. Morgan Kaufmann Publishers

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3