Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected topics of geodesy and cartography
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-105-GE-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformatics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność przedstawienia rzeźby terenu na mapie i przekroju morfologicznym oraz potrafi wykonać przekrój z prostej mapy geologicznej. IT2A_U01, IT2A_U03 Execution of a project
M_U002 Student umie dokonać transformacji współrzędnych między układami odwzorowania. IT2A_U07 Execution of exercises,
Test results
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw kartografii matematycznej i tematycznej oraz w zakresie podstaw topografii. IT2A_W08 Test
M_W002 Student zna główne zasady konstrukcji map geologicznych i geośrodowiskowych i rozdziela zawartość warstw geodezyjno - topograficznych mapy od warstw tematycznych IT2A_U01, IT2A_U04, IT2A_W02 Project,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność przedstawienia rzeźby terenu na mapie i przekroju morfologicznym oraz potrafi wykonać przekrój z prostej mapy geologicznej. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie dokonać transformacji współrzędnych między układami odwzorowania. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw kartografii matematycznej i tematycznej oraz w zakresie podstaw topografii. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna główne zasady konstrukcji map geologicznych i geośrodowiskowych i rozdziela zawartość warstw geodezyjno - topograficznych mapy od warstw tematycznych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. ELEMENTY GEODEZJI Geodezja, kartografia i topografia – podstawowe pojęcia i definicje. Układy odniesienia – sfera (powierzchnia kuli) i elipsoida obrotowa. Sposoby odwzorowania sfery na płaszczyznę. Odwzorowanie kartograficzne elipsoidy obrotowej. Układy współrzędnych na płaszczyźnie. Stosowane do dziś dawne układy odniesienia i powiązane z nimi układy współrzędnych płaskich: 1942, 1965, GUGiK 1980. Układy obecnie obowiązujące: 1992, 2000, UTM. Układy lokalne. Geoida – układ odniesienia wysokości – jako powierzchnia ekwipotencjalna. Rodzaje wysokości. Niwelacja na potrzeby pomiarów geodynamicznych i jej powiązania z grawimetrią.
  2. KARTOGRAFIA OGÓLNA

    Pojęcie mapy i klasyfikacja map tradycyjnych (analogowych). Kartografia i jej działy. Barwa na mapie, znaki kartograficzne, napisy na mapach. Kartograficzne metody prezentacji. Elementy mapy topograficznej (osnowa matematyczna, treść mapy i elementy pozaramkowe). Generalizacja kartograficzna. Rozmieszczenie napisów na mapie. Typy map cyfrowych, w tym numeryczne (cyfrowe) modele terenu (NMT, CMT) i problem wymiaru (2.5D, 3D czy 4D). Baza danych topograficznych. Atlasy elektroniczne. Kartografia a Systemy Informacji Geograficznej. Co kupić – mapa jako plik jpg czy geotiff?, cała czy warstwy tematyczne?

  3. KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA

    Typy map geologicznych. Mapy intersekcyjne – klasyczne powierzchniowe mapy geologiczne. Mapy wgłębne strukturalne i intersekcyjne (mapy paleopowierzchni). Zastosowania map powierzchniowych i wgłębnych. Mapy geologiczne cyfrowe.

Auditorium classes:

Transformacje współrzędnych pomiędzy układami państwowymi (program Transpol) i lokalnymi (metoda punktów dopasowania).

Tworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej na podstawie wyników pomiarów. Modelowanie powierzchni terenu. Czytanie map topograficznych (poziomicowych) i sytuacyjno – wysokościowych. Wyznaczanie przekrojów morfologicznych z mapy analogowej.

Podstawowe struktury geologiczne na mapach intersekcyjnych terenu równinnego (quasi poziomego) i na mapach strukturalnych. Ręczna konstrukcja przekrojów z tych map. Proste przykłady intersekcji geologicznej w terenie urzeźbionym (mapy wielkoskalowe) i przekroje z tych map. Przegląd map cyfrowych – jpg-i, geotify i formaty wektorowe – ich możliwości i ograniczenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Examination or Final test 2 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium z wykładów + 0,5* ocena ze sprawdzianów z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Czarnecki K. Geodezja współczesna w zarysie, Wyd. Wiedza i życie, Warszawa 1994.
Saliszczew K.A. Kartografia ogólna, PWN Warszawa 1998.
Makowski A. Systemy informacji topograficznej kraju. Oficyna Wydawnicza P. Warszawskiej, Warszawa 2005
Wprowadzenie do kartografii i topografii. Redakcja naukowa Pasłowski J. Wyd. Nowa Era, Wrocław, 2006.
GUGiK Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Wydanie drugie zmienione, Warszawa 2001.
www.gugik.gov.pl

Kotański Z., 1990, Geologiczna kartografia wgłębna, Wyd. Geol. W-wa.
Powell D., 1992, Interpretation of Geological Structures through Maps, Longman Sc.&Tech.
Lisle R.J., 1995, Geological Structures and Maps. A practical Guide. Butterworth-Heinemann Ltd.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None