Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Digital mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-203-GE-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformatics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zasadni Jerzy (jerzyzasadni@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe aspekty udostępniania geodanych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Internet IT2A_K07, IT2A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U002 Student potrafi opracować i analizować dane przestrzenne, ma wiedzę na temat sposobów ich pozyskiwania IT2A_U05, IT2A_U01, IT2A_U04, IT2A_U03 Project
Knowledge
M_W001 Student ma znajomość specjalistycznego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w kartografii wspomaganej komputerowo IT2A_W02, IT2A_W03 Test,
Project
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod GIS (geographic information system), przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geologii i kartografii geologicznej IT2A_W02, IT2A_W04, IT2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe aspekty udostępniania geodanych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Internet - - - - - - + - - - -
Skills
M_U002 Student potrafi opracować i analizować dane przestrzenne, ma wiedzę na temat sposobów ich pozyskiwania - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma znajomość specjalistycznego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w kartografii wspomaganej komputerowo + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod GIS (geographic information system), przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geologii i kartografii geologicznej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie w zagadnienia związane ze środowiskiem GIS, charakterystyka pakietu ArcGis, a zwłaszcza programu ArcMap.
Struktura danych przestrzennych (dane rastrowe, wektorowe) oraz możliwości ich wizualizacji.
Internetowe źródła danych, serwery WMS (WebMapService).
Rodzaje i metody tworzenia map cyfrowych, problemy automatycznego generowania map z danych punktowych.
Tworzenie baz danych w środowisku GIS. Import danych z GNSS (GPS).
Wykorzystanie numerycznego modelu terenu i jego pochodnych w analizie geomorfologicznej i strukturalnej.

Practical classes:

Analiza i przetwarzanie map topograficznych, ortofotomap lotniczych, wielokanałowych zobrazowań satelitarnych.
Rodzaje i wykorzystanie Numerycznych Modeli Terenu (DEM, DTM).
Digitalizacja skanowanych map geologicznych, przekroje geologiczne.
Wizualizacja danych 3D i tworzenie map do wydruku (ArcMap), programy do graficznej prezentacji wyników badań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 10 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5* ocena z kolokwium z wykładów + 0,5* ocena z projektów i testów z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z przedmiotu Elementy geodezji i kartografii (I semestr, 2st. studiów)

Recommended literature and teaching resources:

Davis D. E., 2004. Gis dla każdego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Litwin L., Myrda G., 2005. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Longley P., Goodchild M., Maguire D,. Rhind D., 2006. GIS, Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych, selfpublishing

do programu Arc Map:
Dębski M., Podstawy ArcGIS, Environmental Systems Research Institute
Podręczniki do oprogramowania firmy ESRI
Konspekty do zajęć w formie plików pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych oceń cząstkowych: z wykładów (kolokwium) i z ćwiczeń laboratoryjnych (projekty). Student ma możliwość uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu w trzech terminach. Termin oddania i warunki oceny projektów każdorazowo ustala osoba prowadząca ćwiczenia.