Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Global positioning system GPS
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-304-GE-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformatics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student umie precyzyjnie określić swoją pozycję na różnych typach map drukowanych i scyfrowanych a w razie potrzeby narzucić na nie układ współrzędnych - zgodny z wykonywanym zadaniem i posiadanymi możliwościami sprzętowymi. IT2A_U05, IT2A_U10, IT2A_U04 Execution of a project,
Test results
Knowledge
M_W001 Student zna istotę wyznaczania pozycji za pomocą globalnych systemów nawigacji, ich możliwości i ograniczenia. IT2A_W07, IT2A_W02 Test
M_W002 Student zna fizyczne podstawy funkcjonowania systemu z pożądaną dokładnością i technologie informatyczne stosowane do kodowania i odczytu danych, odbieranych przez odbiorniki GPS. IT2A_W10, IT2A_W07, IT2A_W04 Test
M_W003 Student poznaje różne technologie pomiarowe stosowane w GNSS, metody minimalizacji błędu i kryteria wyboru sprzętu stosownie do zadań i możliwości finansowych IT2A_W18, IT2A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student umie precyzyjnie określić swoją pozycję na różnych typach map drukowanych i scyfrowanych a w razie potrzeby narzucić na nie układ współrzędnych - zgodny z wykonywanym zadaniem i posiadanymi możliwościami sprzętowymi. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna istotę wyznaczania pozycji za pomocą globalnych systemów nawigacji, ich możliwości i ograniczenia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna fizyczne podstawy funkcjonowania systemu z pożądaną dokładnością i technologie informatyczne stosowane do kodowania i odczytu danych, odbieranych przez odbiorniki GPS. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student poznaje różne technologie pomiarowe stosowane w GNSS, metody minimalizacji błędu i kryteria wyboru sprzętu stosownie do zadań i możliwości finansowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

GPS, GLONASS i GNSS. Podstawowe zastosowania GPS. Istota działania GPS – obliczenia czy pomiar czasu? Trilateracja – metoda wyznaczenia pozycji. Teoria względności a synchronizacja zegarów GPS. Elementy systemu, rola segmentu kontrolnego. Depesza nawigacyjna, almanach i efemeryda. Pozycja autonomiczna a pomiar fazowy (geodezyjny). Podwójna rola kodu C/A. Dokładność systemowa pomiarów kodem C/A (SPS) i P/Y (PPS). Źródła błędów pomiarowych i ograniczenia w ich korekcji metodami różnicowymi (DGPS). 2 sposoby korekcji pozycji nawigacyjnej (DGPS). Podział DGPS ze względu na źródło poprawki. Istota pomiaru fazowego. Eliminacja błędów (porównanie opóźnienia L1 i L2, podwójne różnicowanie). Rozwiązanie niejednoznaczności pomiaru fazą. Współrzędne geodezyjne stosowane w Polsce, kompatybilne z GPS i nie. Kryteria wyboru odbiornika do zakupu – waga, cena a zastosowanie (wymagana dokładność pomiarowa).

Practical classes:

Zajęcia terenowe (okolice AGH) – nawigacja do zadanego punktu, pomiar autonomiczny pozycji i porównanie jej z mapą 1:10 000 i 1:5 000. Przegląd polskich map topograficznych. Współrzędne GPS i możliwości ich przeliczenia w odbiorniku kodowym na współrzędne map polskich. Odmierzanie na mapach papierowych współrzędnych krzywoliniowych i prostoliniowych. Transformacja siedmioparametrowa współrzędnych z pomocą programu komputerowego. Transformacja uproszczona metodą punktów dopasowania (program komputerowy). Kalibracja map własnych na podstawie pomiaru autonomicznego GPS. Prezentacja pomiarów na mapach Google. Wybór optymalnej pory pomiaru na podstawie aktualnego almanachu pozyskanego z sieci.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in practical classes 14 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena ze sprawdzianu z wykładów + 0,5* ocena z kolokwium z ćwiczeń i zajęć projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

GEOFORUM – portal magazynu Geodeta – http://geoforum.pl/?menu=46813,46833,46918&link=gnss-krotki-wyklad-alfabet-gps-segmenty-i-sygnal-gps

ASGEUPOS – portal AKTYWNEJ SIECI GEODEZYJNEJ; strona opisująca technologie GNSS http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=tech_gnss

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None