Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat na studenta II stopnia studiów na kierunku Informatyka Stosowana powinien w szczególności posiadać następujące kompetencje: – umiejętność posługiwania się właściwe dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i tworzenia aplikacji komputerowych (w tym projektowania prostych systemów relacyjnych baz danych) – umiejętność formułowania algorytmów dla problemów wymagających użycia metod numerycznych oraz opracowania oprogramowania wspomagającego ich rozwiązanie w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych technik, metod i narzędzi – umiejętność porównania rozwiązań projektowych systemów informatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe, wymagania techniczne i ekonomiczne oraz umiejętność testowania i analizy poprawności ich działania – umiejętność stosowania metod i algorytmów numerycznych oraz innych technik komputerowych stosowanych do przetwarzania informacji w postaci graficznej – umiejętność analizy i interpretacji wyników eksperymentów komputerowych oraz prawidłowej ich prezentacji – umiejętność tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

20

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Science
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kierunek Informatyka Stosowana wpisuje się w Misję Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica zakładającej m.in. nadążanie za światowymi trendami rozwoju poprzez tworzenie nowoczesnych kierunków dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju kraju. Kierunkami takimi są w obecnych czasach wszelkie kierunki informatyczne, także Informatyka Stosowana.
Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Kształcenie studentów, o wysokich kwalifikacjach oraz dużej mobilności jest wpisane w Strategię Rozwoju Uczelni.
Dostosowanie programu studiów do wymagań stawianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji wpisuje się w Strategię Rozwoju Uczelni w punkcie dotyczącym Ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia. Wypełnieniem założeń tejże strategii jest także realizowanie studiów w modelu dwustopniowym, zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego. W ramach „Ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia”, plan i program studiów jest na bieżąco koordynowany z innymi wydziałami AGH prowadzącymi ten sam kierunek studiów tj. Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Informacje o treściach i formie prowadzonych zajęć w ramach kierunku zamieszczone są w Internecie i na bieżąco aktualizowane.

Specialty name:
Modelling and Information Systems in Geophysics

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
second
Requirements for semester registration:

Szczegółowe warunki otrzymania wpisu na kolejny semestr reguluje paragraf 17 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica.
Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej.

Individual degree programmes:

Szczegółowe warunki kwalifikacji reguluje §9 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Rules of determining the final grade:

Końcową oceną studiów II stopnia jest średnia ważona: a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2), b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6), c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego.
2. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który:
1) zaliczył wszystkie przewidziane programem przedmioty i praktyki;
2) złożył pracę dyplomową;
3) złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.
3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału zgodnie
z wytycznymi Rady Wydziału. Komisji przewodniczy Dziekan Wydziału lub osoba przez niego
upoważniona.
4. Egzamin dyplomowy obejmuje:
1) prezentację pracy dyplomowej,
2) dyskusję nad pracą,
3) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.
5. Rada Wydziału określa szczegółowe zasady dyplomowania, w szczególności:
1) zasady wyboru przez studentów i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz ich opiekunów,
2) rygory czasowe,
3) zasady powoływania recenzentów,
4) wytyczne dotyczące zakresu i przebiegu egzaminu dyplomowego.
6. Oceny egzaminu dyplomowego dokonuje Komisja na niejawnej części swego posiedzenia. Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Oceny cząstkowe ustalają zadający pytania. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o uzyskaniu właściwego tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów ustalając ocenę końcową – wynik ukończenia studiów.
7. Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów AGH,
2) końcowej oceny pracy, ustalonej zgodnie z § 24 ust. 9;
3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.
8. Wagi ocen, o których mowa w ust. 11 ustala Rada Wydziału, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%.
9. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen egzaminu oraz wynik ukończenia studiów ogłasza przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków, bezpośrednio po jego złożeniu.
10. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu. Egzamin poprawkowy w celu uzyskania oceny wyższej niż dostateczny nie jest dopuszczalny.
11. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego. Termin tego egzaminu Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studenta co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą powtórnego egzaminu dyplomowego.
12. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów.
13. Egzamin dyplomowy złożony z wynikiem co najmniej dostatecznym jest aktem kończącym studia wyższe w Uczelni.
14. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Uczelni i otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni, w szczególności złożyć wymagane dokumenty, w tym kartę odejścia z Uczelni, oraz uiścić wymagane opłaty. Odebranie dyplomu absolwent potwierdza podpisem.
15. Dyplomy ukończenia studiów wręcza absolwentom Dziekan Wydziału. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów winno odbywać się na spotkaniu absolwentów zorganizowanym w sposób uroczysty przez Dziekana Wydziału.

Additional information:

-